Level 2
Level 1

3.39-43


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
een veldtocht ondernemen, optrekken
στρατεύομαι
hebben, houden
ἔχω
wegjagen, verbannen, verdrijven
ἐξελαύνω
aannemen, ontvangen
δέκομαι
daad, handeling, zaak, aangelegenheid (ev.)
πρῆγμα,
(op)groeien, machtiger worden, toenemen
αὔξομαι (pass.)
dragen, brengen
φέρω
een plezier doen aan
χαρίζομαι + dat.
veel
πολλός
helpen, bijstaan
βοηθέω + dat.
succes hebben, gelukkig zijn
εὐτυχέω
geluk, succes
εὐτυχίη, ἡ
bevallen aan
ἀρέσκω + dat.
handelen, doen
πρήσσω
bevriend
ξεῖνος
beëindigen, sterven
τελευτάω
geest, leven
ψυχή, ἡ
bedroefd zijn
ἀλγέω
weggooien, (uit het oog) verliezen
ἀποβάλλω
1. manier, wijze;
τρόπος, ὁ
lezen
ἐπιλέγομαι
geest, verstand, gedachte
νόος, ὁ
adviseren, suggereren
ὑποτίθεμαι
1. zoeken;
δίζημαι
1. het schijnt me dat ...;
δοκεῖ μοι + aci
zee
πέλαγος,
(aan)komen
ἀπικνέομαι
paleis, huis
οἰκία, τά
gebeurtenis, ongeluk, tegenslag, ramp
συμφορή, ἡ
gebruiken
χρήομαι + dat.
dag
ἡμέρη, ἡ
vis
ἰχθῦς, ἰχθύος, ὁ
het zien, aanblik, gezicht, visioen
ὄψις, ὄψεος, ἡ
rechtvaardig achten, wensen, willen
δικαιόω
woord, gesprek
ἔπος, ἔπεος, τό
antwoorden
ἀμείβομαι
dank
χάρις, χάριτος,
roepen, noemen, uitnodigen
καλέω
waard, waardig
ἄξιος + gen.
eiland
νῆσος, ἡ
komen, gekomen zijn
ἥκω
leren kennen, begrijpen, vernemen
μανθάνω
1. op het punt staan + inf. praes.
μέλλω
vinden, beschouwen
εὑρίσκω
boodschapper, officiële bode
κῆρυξ,
vriendschapverdrag
ξεινίη, ἡ
vanwege, om
εἵνεκεν + gen.
verschrikkelijk, vreselijk
δεινός
grijpen, vasthouden, overkomen
καταλαμβάνω
1. geboren worden, ontstaan;
γίνομαι