Level 2 Level 4
Level 3

3.50-53


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doden
ἀποκτείνω
zodanig
τοιόσδε/τοιήδε/
het is logisch/natuurlijk
οἰκός ἐστι + aci
dochter
θυγάτηρ,
oud
πρέσβυς,
1. zodat; dus (leidt hoofdzin in)
ὥστε
een gesprek voeren met, bespreken
διαλέγομαι
op iemands vragen antwoorden
προσδιαλέγομαι
navraag doen, informeren
ἱστορέω
tenslotte
τέλος (bijw.)
wegsturen, laten gaan, uitzenden
ἀποστέλλω
omdat
ἅτε + ptc.
zich herinneren
μιμνῄσκομαι
(hulp)middel, kunstgreep
μηχανή, ἡ
verbieden
ἀπαγορεύω μή
(graag/liever) willen
βούλομαι
verdrijven, verbannen
ἀπελαύνω
in ’t nauw brengen, (be)dreigen
ἀπειλέω
bevelen, bevelen, aanraden
κελεύω
vrezen
δειμαίνω
opnemen
ὑποδέκομαι
heilig
ἱρός
boete, straf
ζημίη, ἡ
verschuldigd zijn
ὀφείλω
(zo groot/veel) als
ὅσος
1. uitproberen;
πειράομαι
medelijden hebben
οἰκτίρω
laten varen, toegeven
ὑπίημι + gen.
woede, drift, toorn
ὀργή, ἡ
overnemen, als bondgenoot nemen
παραλαμβάνω
tijd
χρόνος, ὁ
het eens zijn; med. beseffen, zich bewust zijn
συγγινώσκω
waard achten
ἀξιόω
zich aan iets vasthouden, gehecht zijn aan
περιέχομαι
teruggaan, weggaan
ἄπειμι
rechtvaardig, juist
δίκαιος
oud (beginnen te) worden
παρηβάω
zolang als
ἔστε
helpen, wreken; med. wraak nemen op
τιμωρέω + dat.
doden
κτείνω