Level 7
Level 8

7.157-162


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zenden, sturen
πέμπω
niet-Griek, vreemdeling
βάρβαρος, ὁ
een aanval doen, aanvallen
ἔπειμι
geheel en al, volkomen, volstrekt
πάντως
overwinnen
κρατέω
leger, legerkamp
στρατός, ὁ
helpen bevrijden
συνελευθερόω
willen
θέλω
in de gaten houden, med. maatregelen nemen
φυλάσσω
iets missen, nodig hebben, vragen, verzoeken
δέομαι
wreken
ἐκπρήσσομαι
(ver)delen met, toedelen, besturen
νέμω
toen, nadat, omdat, aangezien
ἐπειδή
tweeduizend
δισχίλιοι
leger
στρατίη, ἡ
aanvoerder, bevelhebber
ἡγεμών,
beter
ἀμείνων,
horen
ἀκούω
zich kunnen inhouden, verdragen
ἀνέχομαι
leiderschap, opperbevel
ἡγεμονίη, ἡ
afpakken
ἀπαιρέω
niet meer
μηκέτι
verwijt
ὄνειδος,
van vroeger, oud
ἀρχαῖος
(land)leger
πέζος, ὁ
het bevel voeren over
ἡγέομαι + gen.
genot, plezier
ἡδονή, ἡ
toestaan
ἐπίημι
enig(e)
μοῦνος
voor ..., eerder...
φθάνω + ptc.
1. (ge)heel, al, ieder;
ἅπας/ἅπασα/
lijken
οἶκα (perf.)
aanvoerder
ἄρχων,
welnu, dus
τοίνυν
terug, weer
ὀπίσω
lente
ἔαρ, ἔαρος, τό
wegnemen, ontnemen
ἐξαιρέω