Level 9 Level 11

32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Iatrogenní
lékařem vyvolaný (např.strach ze smrti)
Identifikace paradoxní
člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě
Idiognózie
poznávání duševních pochodů
Idioglosie
vlastní a osobitá řeč dítěte
Idiolalie
autonomní, vlastní řeč
Idiosynkrasie
přecitlivělost na některé látky a vjemy
Idiocie
těžká slabomyslnost, IQ 0 - 30 bodů = vývojové úrovni kojeneckého až batolecího věku
Idiografický přístup
přístup zaměřený na poznání individua s důrazem na rozbor jeho individuálních rysů a osobnosti
Iluze
zkreslený vjem
Iktus
mozková mrtvice
Iluzní "pud"
potřeba úniku z reality
Imbecilita
středně těžká slabomyslnost, IQ 30 - 50 bodů, děti v tomto pásmu postižení vývojově nepřesahují úroveň předškolního věku
Implikace
vřazení, zařazení, včlenění do něčeho
Impunitivita
bagatelizace, zlehčování viny či významu situace
Inanizace
atrofie z nedostatku výživy
Incentiva
vnější pohnutka chování, pobídka
Incipientní
začínající
Index
pozorovatelný jev, který byl dosazen za méně pozorovatelný jev nebo za jev, který nemůže být pozorován (např. mentální věk, IQ, index vlivu)
Indikace
určení, stanovení
Indolence
tupost, netečnost, líná lhostejnost
Indukce
vyvozování závěrů z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštního na obecné (opak dedukce), často je velmi nesnadné oddělit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), neboť se mnohdy slučují ve faktor "obecného úsudku"
Inertnost
netečnost, nepohyblivost
Inference
úsudek
Inferiorita
méněcennost, podřízenost, podřadnost
Inherentní
obsažený, tkvící v něčem
Inkoherence
nesouvislost, roztříštěnost
Instabilita
nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy chování na bázi orgánové poškození CNS (typu LMD)
Instinkt
vrozený, zděděný způsob činnosti a chování, bez potřeby jeho osvojení učením
Integrace pozornosti
schopnost se soustředit na kombinování a integrování některých podmínek nebo pravidel, nutných pro získání správní odpovědi
Integrovanost osobnosti
stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům
Inteligence
schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů - celková úroveň poznávacích (kognitivních) schopností klienta
Inteligenční kvocient
(MA / CA x 100) (u starších osob poměr mentálního věku klienta k mentálnímu věku normativní skupiny osob daného chronologického věku násobený hodnotou 100)