Level 1 Level 3

23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bacilofobie
strach z mikrobů
Bagatelizace
zlehčování, zmenšování, oslabování reaktivního emočního stavu
Balbuties
neurotická koktavost, spastická koordinační neuróza v oblasti mluvní koordinace (též spastická dysfémie)
Benigní
nezhoubný
Betacismus
vada výslovnosti hlásky "b"
Bilance
hodnocení, účtování; přehled činnosti
Bilaterální
oboustranný, dvoustranný, vzájemný
Bilingvismus
dvojjazyčná výchova
Binokulární vidění
vidění oběma očima (prostorové vidění)
Bovarysmus
klient se cítí být jiným než ve skutečnosti je
Brady
z řec. bradys - pomalý, zdlouhavý, lenivý
Bradyfrázie
zpomalené reakce na otázky ve verbálním (mluveném) kontaktu
Bradyglosie
pomalá řeč, zpomalená výslovnost
Bradypsychismus
zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita
Brainstorming
metoda tvůrčího myšlení založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení
Breptavost (tumultus sermonis)
nápadně zrychlené tempo řeči
Báze
základ, podklad
Behaviorismus
psychologický směr - J. B. Watson
Biogeneze
vznik života
Bionomie
nauka o zákonech života, zkoumání způsobu života a soužití rostlin a živočichů
Biotický
živoucí (biotika - nauka o životě)
Blazeovaný
unuděný, přesycený požitky
Blud
nesprávný úsudek, o jehož správnosti je nemocný přesvědčen