Level 3 Level 5

33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dysakuzie
Deformace sluchu
Dubiózní
nejistý, pochybný (např.dubiózní prognóza)
Dublety
slova téhož původu rozštěpená hláskovým vývojem, což v některých případech nemá za následek významové rozlišení (křidélko-křidýlko, už-již), v jiných případech ano (památný-pamětný, město-místo, horký- hořký, sluha-slouha,dívka-děvka)
Dynamický stereotyp
osvojený soubor úkonů a činností, jež jsou vykonávány na základě stálého podnětu
Dynamogenie
schopnost vyvíjet energii
Dysartrie
nezřetelná, špatná výslovnost
Dysbasie
porucha chůze, obtížná chůze
Dysbulie
oslabená vůle klienta
Dysestézie
porucha smyslové citlivosti
Dysfagie
porucha polykání
Dysfázie
vývojová nemluvnost dítěte, vývojový nedostatek fatických funkcí, kde počáteční nemluvnost dítěte je hlavním a vedoucím symptomem (na rozdíl od afázie, kde se jedná o ztrátu již vytvořené fatické funkce/řeči) (též alálie)
Dysfonie
chraptivost, patologická změna v individuální struktuře hlasu, tj.změna v akustických kvalitách, ve způsobu tvoření i v užívání hlasu na bázi orgánové, funkční nebo psychogenní poruchy (např.spastická dysfonie)
Dysfrázie
nesouvislá řeč, vývojová vada syntaktické stránky řeči, projevující se nedostatkem schopnosti tvořit větné celky, tj.vyjádřit myšlenku větným celkem, slovosledem v mateřštině obvyklým (často ve spojení s dysgramatismem)
Dysfrenie
slabomyslnost, oligofrenie
Dysfunkce
porucha funkční činnosti (např.d. mozková) - dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci)
Dysglosie
souhrnný název pro poruchy výslovnosti
Dysgrafie
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
Dysgramatismus
vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)
Dyskalkulie
specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
Dyskinesa
porucha pohybové schopnosti
Dyslálie
patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
Dyslexie
specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
Dysorexie
nechutenství
Dysortografie
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka
Dyspnoe
dušnost
Dysrytmie
porucha pravidelného rytmu (porucha rytmizace)
Dystrofie
úbytek tkáně vlivem nedostatečné výživy
Dystonie
porucha svalového napětí
Dyspepsie
porucha trávení
Dysurie
obtížné, bolestivé močení
Delikvence
páchání trestné činnosti
Delirantní
bludný
Determinace
vymezení, určení