Level 4 Level 6

52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ebrieta
opilost
Edukativní insuficience
výchovná nedostačivost
EEG
elektroencefalograf – neurologický přístroj sloužící k zápisu akčních mozkových proudů
Egotismus
zdůrazňování vlastního já
Echolalie
chorobné opakování slov, vět nebo zvuků bez vědomé kontroly (též echofrazie)
Echomatismus
chorobné napodobování viděného
Echomimie
chorobné napodobování mimiky, výrazu druhé osoby
Echopraxie
chorobné opakování činnosti a úkonů druhé osoby
Eidetická schopnost
schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů
Ekvivalentní
rovnocenný, se stejným účinkem
Elektivní
výběrový
Elektivní mutismus
výběrová němota, reaktivní stav klienta, který odmítá komunikovat s určitými lidmi nebo v určitém sociálním prostředí
Emergence
vynoření, vyniknutí
Emocionalita
(též emotivita) způsob, jakým je jedinec citově disponován
Emocionální rezonance
citová odezva jedince na stavy nebo myšlenky jiných osob
Emotivní inkontinence
citová nevyrovnanost, nevyváženost projevující se silnými emocionální reakcemi i na velmi slabé podněty
Empirie
zkušenost
Encefalopatie
poškození mozku (např.v průběhu těhotenství - perinatální)
Endogenní
vnitřní, podmíněný biologickými dynamismy a dispozicemi vyvolaný z vnitřních příčin organismu (opak exogenního)
Endokrinní
s vnitřním vyměšováním
Enervace
nervová vyčerpanost
Enkopréza
neschopnost udržet stolici, pokálení, sebeznečišťování u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti
Enuréza
pomočování, neschopnost udržet moč s etiologií orgánové či funkční poruchy nebo na neurotické bázi (enuresis nocturna - noční, enuresis diurna - denní)
Epilepsie
padoucnice, nervové onemocnění projevující se křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí (EPI GM - epilepsie s velkými záchvatovitými stavy, EPI-PM - epilepsie s malými záchvatovitými stavy)
Epi-povaha
dráždivá, zlostná povaha
Eretický
neklidný, neposedný, hyperagilní, dráždivý, podrážděný, verzatilní
Ereutofobie
strach z červenání
Ergastenie
chorobná vyčerpanost, únava
Ergoterapie
léčba prací
Erudice
vzdělanost, znalost, dovednost
Etiologie
nauka o příčinách, které vyvolávají poruchy či choroby - nauka o vzniku chorob a poruch abnormálních funkcí
Etiopatogeneza
nauka o příčinách vzniku a vývoji onemocnění, poruchy
Etopedie
speciální pedagog, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dificilních, obtížně vychovatelných dětí a mládeže
Etylik
alkoholik
Evaluace
hodnocení
Evokace
vyvolání, vybavení (např.vzpomínky, představy)
Exaltace
přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení
Excentričnost
výjimečnost, výstřednost
Exhausce
vyčerpání
Existenciální
týkající se základních životních otázek
Expanzivní nálada
povznesená nálada
Experimentální výzkum/projekt
výzkum/projekt, v němž examinátor přímo kontroluje nejméně jednu nezávisle proměnnou a manipuluje alespoň jednou nezávisle proměnnou
Expertiza
znalecký posudek, dobrozdání
Exploatace
využívání, zneužívání
Explorace
výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, rozhovor, - psychologické vyšetření uskutečněné v průběhu rozhovoru
Ex post facto výzkum/projekt
typ výzkumu projektu, který doslovně znamená postup "toho, co je vykonáno potom", výzkumný projekt, který nejprve získá určitá data, jež jsou následně podrobeny výzkumnému studiu, výzkumný projekt retrospektivního typu (opak experimentálního výzkumu)
Extrapolace
obecně jakýkoliv proces odhadu některé funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta přesahuje stávající rozsah možných výsledků (e.matematická aj.)
Extraverze
orientace libida k vnějšímu světu (Jung), osobnostní zaměření jedince na vnější objekty a činnosti s preferencí společnosti, sociální komunikace, touhy po vzrušení, bezstarostnosti a rizika
Efektor
orgán provádějící určitý výkon na základě nervového signálu
Eferentní nervová vlákna
vedou vzruchy z CNS k výkonným orgánům (efektorům)
Encefalon
mozek
Encefalitis
zánět mozku