Level 5 Level 7

32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Faciální
lícní
Faktor
pojem užívaný v oblasti měření mentálních schopnosti nebo rysů osobnosti, který ovlivňuje nebo "sytí" výkon klienta ve dvou či více testech, jeho kauzální vliv lze prokázat faktorovou analýzou
Faktorová analýza
matematická metoda, jejímž základním cílem je převedení velkého počtu proměnných na menší počet kategorií nebo faktorů (viz korelační koeficient)
Fantomový pocit
pocit klienta s amputovanou končetinou, jenž cítí bolesti v odňaté části těla
Fatická dysfunkce
porucha centrálních procesů řeči, porucha rozlišování poznávání významu slovně prezentovaných podnětů / verbální gnoze na bázi poruchy CNS (též afázie)
Febrilní
horečnatý
Fenomén
jev, skutečnost, smysly postižitelný úkaz
Fenomenologický
zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující sledované jevy
Fenotyp
soubor vlastností jedince, typ získaný v průběhu individuálního vývoje působení vnějších vlivů (na genotyp)
Fidelita
věrnost, věrohodnost
Fetus
zárodek, plod
Fixace
upevnění, ustálení, zachycení, setrvání - ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v určité situaci, ale v daném okamžiku je nepřiměřená, sveřepé ulpívání na dříve užívaných formách jednání a zvycích
Fluence
plynulost, (f.verbální) schopnost klienta plynule si vybavovat slova nebo pojmy podle předem stanoveného zadání
Fluence myšlenková
schopnost produkovat na dané téma co nejvíce myšlenek, aniž by se přihlíželo k jejich kvalitě
Fluence slovní
schopnost co nejrychleji si vybavit slova bez významového omezení, ale s omezením mechanickým, které se týká počtu písmen, předpon atd.
Fluence vyjadřování
schopnost rozvíjet danou myšlenku
Fluktuace
střídání, změna, kolísání (např.výkonu jedince)
Fonastenie
chorobná hlasová únavovost
Foném
minimální zvuková jednotka jazyka, řečový zvuk jakožto znak zvláštního typu, jehož prostřednictvím lze rozlišit slova jazyka, přesněji zvukovou stránku slov
Fonomanie
chorobná touha vraždit
Fotofobie
světloplachost
Fragilita
křehkost, lomivost
Frapantní
nápadný, do očí bijící
Frekvence
častost, četnost
Frenetický stav
stav silného vzrušení, nadšení
Frivolnost
lehkovážnost
Frustrace
stav způsobený překážkou znemožňující dosažení nějaké cíle klienta a uspokojení jeho potřeby - potřeb, blokováním, zmařením uspokojení
Frustrační tolerance
schopnost odolávat psychické zátěži (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchu aj.
Funkční onemocnění
porucha činnosti nebo výkonnosti orgánu postihující jen určitou oblast bez anatomických změn orgánu
Funkční zkouška
typ pedagogické zkoušky sledující praktické znalosti a dovednosti žáka (porozumění čtenému textu, komunikace, plánování, schopnost vyjádření osobního stanoviska aj.)
Furor
běs, zuřivost
Fyziognomie
výraz tváře, vzhled, podoba (FYZIOGNOMIKA = poznávání duševních vlastností z výrazu tváře)