Level 8 Level 10

9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Charakter
relativně stálé vlastnosti
Charakteropatie
závada a porucha v oblasti povahy, bezcharakternost, insuficientnost charakteru
Chorea
porucha CNS projevující se četnými mimovolnými pohyby
Chromatopsie
při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn
Chronologický věk
skutečný věk klienta, kterého dosáhl do doby vyšetření
Chyba interpretační
chyba, která způsobena chybným použitím metodiky a chybnou interpretací získaných výsledků
Chyba situační
chyba, která podmíněna aktuální situací, v níž hodnocení nebo interpretace probíhají, osobní orientací examinátora
Chyba z deprecionizace
tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti
Chyba z favorizace
tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší