Level 8 Level 10
Level 9

Trùng quái IV


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Thiên lôi Vô Vọng
kiền nhất chồng chấn tứ
Trạch lôi Tùy
đoài nhì chồng chấn tứ
Hỏa lôi Phệ Hạp
ly tam chồng chấn tứ
Chấn vi Lôi
chấn tứ chồng chấn tứ
Phong lôi Ích
tốn ngũ chồng chấn tứ
Thủy lôi Truân
khảm lục chồng chấn tứ
Sơn lôi Hy
cấn thất chồng chấn tứ
Địa lôi Phục
khôn bát chồng chấn tứ