Level 11 Level 13
Level 12

Practise small talk and polite conversations


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How do you know the host?
Skąd znasz gospodarza?
Are you looking forward to the weekend?
Cieszysz się na myśl o weekendzie?
I'm glad we've met.
Cieszę się, że się spotkaliśmy.
keep a conversation going
podtrzymywać rozmowę
introduce yourself
przedstawić się
upbeat
optymistyczny
share personal information
dzielić się danymi osobistymi
Did you catch the news today?
Czy słuchałeś dzisiaj wiadomości?
awkward
niezręczny
death penalty
kara śmierci
gossip
plotka
eternal life
życie wieczne
open-ended question
pytanie otwarte
stick to sth
trzymać się czegoś
maintain eye-contact
utrzymywać kontakt wzrokowy
emphasize mutual interests
podkreślać wspólne zainteresowania
encourage sb to do sth
zachęcić kogoś do czegoś
host
gospodarz
Well, I must be off now.
Cóż, muszę już lecieć.
Sorry, I have to run.
Przepraszam, muszę pędzić.