Level 19 Level 21
Level 20

Handle complaints


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
customer service
obsługa klienta
purchase
zakup
sales representative
przedstawiciel handlowy
service representative
przedstawiciel firmy usługowej
automated system
zautomatyzowany system
complain
skarżyć się, składać reklamację
There seems to be a problem with
Wydaje się, że jest problem z
unfortunately
Niestety
I'm sorry to bother you, but
Przepraszam, że przeszkadzam, ale
There might have been a misunderstanding about
Możliwe, że zaszło nieporozumienie odnośnie
cell phone bill
rachunek za telefon komórkowy
double-check
sprawdzić dwukrotnie (starannie)
I would like to exchange it for another one
Chciałbym wymienić go na inny
short-tempered
porywczy
delivery
dostawa
I would like to bring to your attention
Chciałbym zwrócić uwagę
issue
kwestia
recent order
ostatnie zamówienie
be aware of something
zdawać sobie sprawę z czegoś
aside from this item
oprócz tego przedmiotu
I would be grateful if you could send me a replacement and refund my postage
Byłbym wdzięczny gdyby zechciał pan wysłać mi zamiennik i zwrócić koszty przesyłki
I hope this issue is resolved promptly
Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany szybko
I appreciate your help
doceniam twoją pomoc
Thanks in advance
Z góry dziękuję
request another person
poprosić inną osobę
Could I speak with the manager?
Czy mógłbym porozmawiać z kierownikiem?
Would I be able to speak with your supervisor?
Czy mógłbym porozmawiać z pana przełożonym?
Is there someone else I could speak with about this matter?
Czy jest ktoś inny z kim mógłbym omówić tę sprawę?
make a threat
grozić komuś
online review
recenzja internetowa
we uphold a belief that
wierzymy,że
the customer is always right
Klient ma zawsze rację
I understand you're upset sir
rozumiem, że jest pan zdenerwowany
I'm afraid it's not our policy to
obawiam się, że nie wyznajemy zasady by
Sorry, but unfortunately, there's nothing we can do about it
Przepraszam, ale niestety nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić
gather information
zbierać informacje
accept an apology
przyjąć przeprosiny
resolve a problem
rozwiązać problem
request a refund
zażądać zwrotu
deal with a complaint
rozpatrzyć reklamację
vent one's frustration
dać upust frustracji
offer compensation
zaproponować zadośćuczynienie
guarantee quality
gwarancja jakości
ensure standards
zapewnienie standardów
demand an explanation
zażądać wyjaśnień
I am writing in response to your letter of complaint
Piszę w odpowiedzi na pańską reklamację
we offer our sincere apologies
szczerze przepraszamy
make it up to someone
wynagrodzić coś komuś
put towards
na poczet
loyal customer
wierny klient
stay calm
zachowaj spokój
composed
opanowany
try not to interrupt the customer
staraj się nie przerywać klientowi
paraphrase the problem
sparafrazować problem
resolve the problem
rozwiązać problem
handle the situation
zajmować się sytuacją
report the problem to your supervisor
zgłosić problem swojemu przełożonemu
I will look into it right away
zajmę się tym niezwłocznie
I'll check the details and get back to you as soon as possible
sprawdzę szczegóły i skontaktuję się z panem tak szybko jak to możliwe
We will take care of it before next week
Załatwimy to do końca tygodnia
We will do our best to straighten it out
Dołożymy wszelkich starań, aby to wyprostować
We will figure out a way to make everything work out
Znajdziemy sposób, żeby wszystko się udało
look into something
rozpatrzyć coś
get back to somebody
skontaktować się z kimś
take care of something
zająć się czymś (załatwić coś)
straighten something out
wyprostować coś
everything will work out
wszystko się uda
overweight man
człowiek z nadwagą
entire trip
cała podróż
put the armrest down
opuścić podłokietnik
sales clerk
sprzedawca
receipt of purchase
dowód zakupu
re-sell something
odsprzedać coś
realize
zdać sobie sprawę
too tight
zbyt ciasny