Level 24 Level 26
Level 25

Learn how to give a presentation


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emphasize important points
podkreślić ważne punkty
give a presentation on sth
wygłosić prezentację na temat czegoś
be familiar with sth
być zaznajomionym z czymś
multimedia projector
projektor multimedialny
laser pointer
wskaźnik laserowy
screen
ekran
whiteboard
tablica sucho ścieralna
noticeboard
tablica ogłoszeń
stress sth
podkreślić coś
I would like to draw your attention to
Chciałbym zwrócić waszą uwagę na
turnover
obrót
figures
liczby
line graph
wykres liniowy
pie chart
diagram kołowy
flowchart
diagram sekwencji działań
bar chart
wykres kolumnowy
table
tabela
decline
zmniejszać się
hit a low
osiągnąć najniższą wartość
reach a high
osiągnąć najwyższą wartość
plunge
nurkować, drastycznie spadać
summarize key points
podsumować kluczowe punkty
highlight one important point
podkreślić jeden ważny punkt
explain the significance
wyjaśnić znaczenie
invite questions
poprosić o pytania