Level 56 Level 58
Level 57

Phân lớp Hoa môi (Bộ Trúc đào)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Apocynales
Bộ Trúc đào
Apocynaceae
Họ Trúc đào
Alstonia scholaris
Sữa (Mò cua)
Catharanthus roseus
Dừa cạn (Bông dừa)
Cerbera manghas
Mướp sát (Mật sát)
Nerium oleander / N. indicum
Trúc đào
Thevetia peruviana
Thông thiên
Asclepias curassavica
Bông tai (Ngô thi)
Calotropis gigantea
Bồng bồng ta
Streptocaulon juventas
Hà thủ ô trắng
Telosma cordata
Thiên lý