Level 10 Level 12
Level 11

Make plans and discuss your agenda


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I will have completed my final exams by June.
W czerwcu skończę wszystkie egzaminy.
In 2030 they will have been married for 40 years.
W 2030 będą małżeństwem od 40 lat.
We will have finished the report before you arrive at 6pm.
Skończymy raport zanim przyjedziesz o 18.
Can we talk about this tomorrow because I won't have decided by tonight?
Możemy porozmawiać o tym jutro, ponieważ dzisiaj jeszcze nie podejmę decyzji?
You can come before 10am tomorrow because we won't have left by then.
Możesz przyjść jutro przed 10, bo jeszcze wtedy nie wyjdziemy.
He started at 6pm, so by 8pm he will have been doing his homework for 3 hours.
Zaczął o 18, więc o 20 będzie robił pracę domową od 3 godzin.