Level 19 Level 21
Level 20

Practise giving business presentations


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rise
wzrost
grow
rosnąć
increase
zwiększać się
growth
wzrost
improve
ulepszać
improvement
poprawa
peak
szczyt
fall
spadek
decline
regres
decrease
zmniejszać się
drop
spadać
reduce
redukować
reduction
redukcja
remain steady at 10%
utrzymywać się na poziomie 10%
stay constant
pozostawać stałym
a period of stability
okres stabilizacji
dramatically
dramatycznie
moderately
umiarkowanie
sharply
ostro
substantially
istotnie
considerably
wydatnie
significantly
znacznie
slightly
nieco
just under $100
niecałe 100 $
barely above $50
ledwo powyżej $ 50
slightly under a minute
nieco poniżej minuty
approaching midnight
zbliża się do północy
close to 10%
blisko 10%
precisely noon
dokładnie w południe
around two thirds
około dwóch trzecich
The population grew by 25%
Populacja wzrosła o 25%