Level 24
Level 25

Expand your vocabulary


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I lent Olivia a lot of money and she still hasn't paid it back.
Pożyczyłem Olivii dużo pieniędzy i wciąż mnie nie spłaciła.
You did a bad thing to me, one day I will pay you back.
Zrobiłeś mi coś złego, pewnego dnia ci się odpłacę.
I've already paid for the meal.
Już zapłaciłem za twój posiłek.
She still hasn't paid me for the work I did last month.
Nadal nie zapłaciła mi za pracę, którą wykonałem w zeszłym miesiącu.
You can take book, it's already paid for.
Możesz wziąć książkę, jest już opłacona.
Brett was always a bully at school but he paid for it, because he has no friends now.
Brett zawsze był tyranem w szkole, ale zapłacił za to, bo teraz nie ma przyjaciół.
Mum lent me money to attend university, and I paid her off last year.
Mama pożyczyła mi pieniądze abym mógł studiować na uniwersytecie, i udało mi się ją spłacić w zeszłym roku.
It took us 25 years to pay off this house.
Zajęło nam to 25 lat, aby spłacić ten dom.
The mafia pays off the police in that town.
Mafia opłaca przekupuje policję w tamtym mieście.
The mayor has accepted a payoff to do something illegal.
Burmistrz przyjął korzyść, żeby zrobić coś nielegalnego.
I know it's hard to study now, but the payoff will come one day.
Wiem, że ciężko jest się teraz uczyć, ale pewnego dnia przyjdzie nagroda.
All that hard work paid off.
Cała ta ciężka praca się opłaciła.
It's time to pay up.
Nadszedł czas, aby zapłacić.
My credit card is paid up.
Moja karta kredytowa jest spłacona.
The house finally belongs to us, we are paid up.
Dom w końcu należy do nas, jesteśmy bez długów.