Level 12 Level 14
Level 13

M4: WORK: promote/be promoted- work related stress


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
promote/be promoted
awansować/ zostać awansowanym
report (to sb)
przekazywać informacje (komuś), zgłaszać (komuś)
apply for the post
starać się o stanowisko, kandydować na stanowisko
call a meeting
zwołać zebranie
career advancement
rozwój zawodowy
career goals
cele zawodowe
career move
postęp w karierze
current position
obecne stanowisko
deadline
nieprzekraczalny termin
flexible working hours
elastyczny czas pracy
fringe benefits
dodatkowe korzyści/świadczenia
go on strike
zastrajkować
hard/easy to come by
trudny/łatwy do zdobycia
job burnout
wypalenie zawodowe
job reference
referencje
make a living
zarobić na życie
maternity leave
urlop macierzyński
paid overtime
płacony za nadgodziny
previous experience
dotychczasowe doświadczenie
sick pay
zasiłek chorobowy
stuck behind a desk
przykuty do biurka
take the day off
wziąć dzień wolny od pracy
team spirit
duch zespołu
work shifts
pracować na zmiany
work-related stress
stres związany z pracą