Level 23 Level 25
Level 24

M7 SHOP: apply for a credit card- take out (a loan


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apply for a credit card
starać się o kartę kredytową
cash a cheque
zrealizować czek
clear (your) debt
spłacić (swój) dług
make a purchase
zakupić
open an account
otworzyć konto
pay in cash
zapłacić gotówką
shop online
kupować przez internet
write a cheque
wypisać/wystawić czek
deposit (money into account)
złożyć (pieniądze na koncie)
exchange (dollars into euros)
wymienić (dolary na euro)
manage (your finances)
zarządać (swoimi finansami)
pay (bills)
płacić (rachunki)
transfer (money between accounts)
przelać (pieniądze z konta na konto)
withdraw (money)
podjąć (pieniądze)
carry out ( a transaction)
dokonać (transakcji)
give out (your PIN number)
podać (swój numer PIN)
key in (PIN number)
wprowadzić (numer PIN)
pay off (debt)
spłacić (dług)
set up (monthly payments)
ustanowić (miesięczne spłaty)
take out (a loan)
wziąć (pożyczkę)