Level 47 Level 49
Level 48

M14: STATE: legal system-WWF


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
legal system
system prawny
poverty
ubóstwo
racial equality
równość rasowa
terrorism
terroryzm
detonate (a bomb)
zdetonować (bombę)
prohibit
zabronić
raise (awareness)
podnieść (świadomość)
conflict
konflikt
diplomat
dyplomata
dispute
spór
rally
wiec
rioters
uczestnicy zamieszek
hold (a demonstration)
organizować (demonstrację)
reach (an agreement)
osiągnąć (porozumienie)
resolve (a conflict)
rozwiązać (konflikt)
sign (a petition)
podpisać (petycję)
take (action)
podjąć (działania)
bring an end (to sth)
zakończyć
EU (European Union)
UE (Unia Europejska)
IMF (International Monetary)
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
IOC (International Olympic Committee)
MKOI (Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
Pakt Północnoatlantycki
WHO (World Health Organisation)
Światowa Organizacja Zdrowia
WWF (World Wildlife Fund for Nature)
Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego