Level 3 Level 5
Level 4

Food 2


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Steak
niú pái
Corn
Yù mǐ
Potato
Tǔ dòu
Carrot, radish
hóng luó bó
Vegetables
shū cài
French fries
shǔ tiáo
Dumpling
Jiǎo zi
Steamed stuffed bun
Bāo zi
Steamed roll
Mán tou
Soup
Tāng
Wonton
Hún tún
Noodles
miàn tiáo
Fried Noodles
Chǎo miàn
Steamed dumpling
bāo -zi
spring roll
chūn juǎn
Chicken egg
Jī dàn
Fish Head
Yú tóu
Numbing Spicy
Má là
Spicy
Sour
Suān
Salty
Xián
Sweet
Tián
Bitter
Is it Spicy?
Là búlà?
Soy Sauce
Jiàng yóu
Vinegar
Garlic
Dà suàn
Ginger
Jiāng
Sesame seed
Zhīma
Hot pepper
Là jiāo
Sichuan peppercorn (literally “flower pepper”)
Huā jiāo
Seafood
Hǎixiān
Fish
Shrimp
Xiā
Crab
Páng xiè
Lobster
Lóng xiā
Bean Sprout
Dòu yá
Spinach
Bō cài
Cabbage
Bái cài
Cauliflower
huā cài
Onion/Scallion
yáng cōng
Bamboo shoot
Sǔn
Mushroom
Mó gu
Tomato
Xī hóng shì
Eggplant, Aubergine
Qié zi
Cucumber
huáng guā
Celery
qín cài
Banana
xiāng jiāo
Apple
píng guǒ
Orange
chéng sè
Pineapple
fèng lí
Grapes
shǔ tiáo
Lemon
Níng méng
Peach
táo (zi)
Strawberry
cǎo méi
Watermelon
xī guā
Cantaloupe
Hā mì ​​guā
Kiwi
Mí hóu táo
Avocado
è lí
Cheese
rǔ lào
Ice Cream
bīng qí lín
Pie
xiàn er bǐng