Level 9 Level 11
Level 10

Reaching for the Skies


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
asteroid
tiểu hành tinh
cosmos
vũ trụ
crater
miệng núi lửa
debris
mảnh vụn
exploration
thăm dò
galaxy
Thiên hà
horizon
chân trời
launch
phóng
meteor
thiên thạch
outer space
không gian bên ngoài
simulator
giả lập
solar system
hệ mặt trời
spacecraft
tàu vũ trụ
space shuttle
tàu con thoi
cosmic
vũ trụ
gravitational
hấp dẫn
lunar
âm lịch
meteoric
thiên thạch
outer
bên ngoài
terrestrial
mặt đất
uninhabitable
không thể ở được
unmanned
không người lái
acclimatize
thích nghi
colonize
thuộc địa
propel
đẩy
sustain
duy trì
undergo
trải qua
acrophobia
(y học) Chứng sợ độ cao
feasible
khả thi
in terms of
về mặt
thunderstorm
dông
barely
vừa mới
scramble
tranh giành
fellow
đồng nghiệp
eventuality
tình huống
contemplate
thưởng ngoạn
cathedral
nhà thờ
foresee
đoán trước
shield
Người che chở, vật che chở; người bảo vệ, vật bảo vệ
realm
lĩnh vực, địa hạt
faith
đức tin
frontier
biên giới