Level 12 Level 14
Level 13

Morden World


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brand
nhãn hiệu
demographics
nhân khẩu học
globalization
toàn cầu hóa
hindsight
Sự nhận thức muộn
icon
biểu tượng
identity
danh tính
implication
ngụ ý
joint venture
liên doanh
monopoly
sự độc quyền
modernization
hiện đại hóa
multiculturalism
chủ nghĩa đa văn hóa
projection
Kế hoạch, đề án
proportion
tỷ lệ
ethnic
dân tộc
exotic
kỳ lạ
long-term
lâu dài
skeptical
hoài nghi
subsequent
tiếp theo
wealthy
giàu có
contribute
Góp phần
dwindle
làm suy nhược
urbanization
đô thị hóa
ethnicity
dân tộc
astounding
kinh ngạc
ridiculous
nực cười
commentator
người bình luận
bug
lỗi
flatten out
Ngưng tăng trưởng
meddle
can thiệp
unfold
mở ra
project
dự án
GDP
GDP
embrace
ôm hôn
compound
hợp chất