Level 1 Level 3
Level 2

Dua-i Tercüman-ı İsm-i Azam (uzun Tesbihat)


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Allah
Bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabûd olan
Rahman
Bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran
Rahîm
Hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden
Kerîm
Bol kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden
Hamîd
Her senaya lâyık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen
Hakîm
Her şeyi yerli yerine koyan hikmetle yapan, faydalı yaratan
Mecîd
Sonsuz izzet ve azamet ve nimet sahibi olan yücelerin yücesi
Melik
Her şeyin sahibi, sultanı
Kuddûs
Maddî-manevî bütün çirkinliklerden, mutlak pâk ve temiz olan, herşeyi en güzel şekilde temiz kılan
Selâm
Eksiklerden uzak ve her türlü kötülükten selâmet veren
Mü'min
Emniyet ve emân veren, kalplere iman bahşeden
Müheymin
Her şeyin dizgini elinde olan, bütün mevcudatı çepeçevre kudret kabzasında tutan, gözeten, kollayıp koruyan,
Azîz
Herkese galip gelen herbir mevcuda haddini bildiren sonsuz izzet sahibi
Cebbar
Emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yaptırmaya muktedir olan, tamir ve ıslah eden
Mütekebbir
Sonsuz derece büyüklük ve kibriya sahibi olan
Hâlık
Her şeyi yoktan var eden yaratan
Evvel
Her şeyden önce var olan, başlangıcı olmayan ezelî olan
Âhir
Her şeyden sonra baki kalan sonu olmayan ebedî olan
Zahîr
Varlığı, sıfatı, isimleri her şeyde aşikâr ve apaçık olan
Bâtın
Isim, sıfat, ef’al ve eserleriyle her şeyin içyüzünü ihata eden
Bâri
Eşyayı ve her şeyin âzâ ve cihazatını birbirine uygun ve lâyık şekillerde yapan
Musavvir
Herşeye, kendine ve çevresine münasip suret giydiren
Tevvâb
Tevbeleri sonsuz rahmetiyle kabul eden
Vehhâb
Çeşit çeşit hediyeleri, nimetleri karşılıksız bol bol ihsan eden
Bâis
Kullarına elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir’de hayat bahş eden,
Vâris
Her şeyin hakikî ilk ve son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan
Kadîm
Varlığının bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan
Mukîm
Hiç bir sebebe dayanmayan her şeyi ayakta tutan, fenaya uğramayan
Ferd
Rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan
Vitr
Zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan
Nûr
Misli, benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezelî ve ebedî
Settâr
Kötülükleri çirkinlikleri rahmetiyle örten, gizleyen
Celîl
Sonsuz derece celalli ve yüce olan haşmet sahibi
Cemîl
Nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi olan
Kâhir
Her şeye ve kuvvete galip gelen, hunharları dize getiren, hiç kimse tedbir ve takdirini geri çeviremeyen
Kâdir
Irade ettiği her şeye gücü ve kuvveti acze düşmeden eksilmeden kâfi gelen
Melîk
Her şeyin gerçek sahibi, bütün mevcudatın mutlak maliki, hükümdarı olan
Muktedir
Kuvvet ve kudret sâbiplerini istediği gibi yönlendiren, bütün mevcudatı kudreti altında tutan
Alîm
Her şeyi bihakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenemeyen
Allâm
Sonsuz ilim sahibi olan
Azîm
Sonsuz azamet ve nihayetsiz ihatalı esma sahibi olan
Gafûr
Çok mağfiret eden, kullarını bağışlamayı seven
Halîm
En güzel muamele eden, fırsat tanıyan hemen cezalandırmayan
Vedûd
Çok seven ve sevdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok lâyık olan
Şehîd
Mülkünde olup biten her şeyi gören, her yerde hâzır ve nazır olan
Şâhid
Bütün mevcudatı birden gören, her yerde hâzır, her şeye nazır olan
Kebîr
Mümkün ve mutasavver bütün büyüklerden daha büyük olan
Müteâl
Her batıl düşünceden pak muallâ ve yüce olan
Latîf
Lutufla davranan, gizli inceliği bilen, her şeyde nazik cemal-i san’âtı görünen
Semi'
Bütün ses ve sadaları en iyi işiten
Kefil
Her şeyi yoluna koymakta kendisine en fazla güvenilen
Karîb
Her şeye nihayet derece yakın olan, hiçbir şey tasarrufuna, rububiyyetine engel olamayan
Basîr
Her şeyin her zaman iç ve dışını ve gerçek hakikatini bütün incelikleriyle en iyi surette gören
Hak
Varlığı, birliği isim ve sıfatları her şeyden daha hak ve gerçek olan
Mübîn
Mahlûkatına gerekli her şeyi açıklayan, maddi-manevi âyâtıyla varlığı birliği tam zahir olan
Raûf
Çok esirgeyen, re’fet ve hususî şefkatini gösteren
Tâhir
Sonsuz derece pak ve temiz olan mutlak
Mutahhir
Dilediği her şeyi maddî ve manevî kirlerden pak ve temiz kılan, mutlak
Mücemmil
Maddî manevî her şeyi dilediği ölçüde güzelleştiren
Mufaddıl
Dilediğini üstün kılan
Muzhir
Hak ve hakikati ve dilediği her şeyi açığa çıkaran
Mün'im
Mahlûkatına, hesaba gelmez çeşit çeşit her taifeye münasip lezzetli şirin nimetler veren
Deyyân
Amellere en lâyık karşılık veren, zayi etmeyen
Sultân
Gerçek saltanat ve hüküm sahibi
Hannân
Çok rahmet eden, en latif rahmetini gösteren
Mennân
Çok ihsan eden, hakikî iyilik sahibi olan
Ehad
Taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat ve eserinde birliği görünen
Samed
Her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren, hiç bir şeye muhtaç olmayan
Hayy
Mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan
Kayyûm
Her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir şeye dayanmayan
Adl
Mutlak adalet sahibi
Hakem
Hüküm ve kaza sahibi
Kuddûs
Bütün maddi-manevi çirkinliklerden, mutlak pâk ve temiz olan, her şeyi en güzel şekilde temiz kılan