Level 3
Level 4

Duå-i İsm-i Azam (Kısa Tesbihat)


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cemîl
nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi
Karîb
her şeye nihayet derece yakın,
Mücîb
dua ve isteklere cevap veren
Habîb
sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili
Rauf
re’fet ve hususî şefkatini gösteren
Atûf
çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müte
Mâruf
kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen
Latîf
lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’
Azîm
sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi
Hannân
çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren
Mennân
bol ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi
Deyyân
amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen
Sübhân
şirkten, noksan sıfatlardan münezzeh
Emân
bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden
Burhan
yol gösteren, seksiz, şüphesiz hüccet ve
Sultân
Gerçek saltanat ve hüküm sahibi
Müsteân
kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen
Muhsin
iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her
Müteâl
her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün
Rahman
bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızık
Rahîm
hususî rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfir
Kerîm
çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden
Mecîd
sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücele
Ferd
rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatları
Vitr
zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi,
Ehad
taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat
Samed
her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren,
Mahmûd
hâmd edilmeye en lâyık, çok övülen
Sâdık
vaadinde ve sözünde doğru
Alî
görünen ve düşünülen herşeyden daha üstün ve muallâ
Ganî
Mutlak zenginlik sahibi
Şâfî
maddî manevî her derde deva, her illete çare
Kâfî
arzulanan, istenilen maddî manevî her şeye yet
Muâfî
illetlerin elem ve acısı yerine sıhhatteki saa
Bakî
bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı
Hâdî
her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı ga
Kadir
irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi
Satir
maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikler
Kahhâr
bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sah
Cebbar
emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğin
Gaffar
bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her gü
Fettah
bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret