Level 15 Level 17
Level 16

Lesson 16


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
մեծ
big
փոքր
small
ուժեղ
strong
թույլ
weak
նոր
new
հին
old (things)
երկար
long
կարճ
short
բարձր
high
ցածր
low
բարձրահասակ
tall (people)
ցածրահասակ
short (people)
նիհար
thin (people)
գեր, չաղ
fat
բարակ
thin
հաստ
thick
հեշտ
easy
դժվար
difficult
էժան
cheap
թանկ
expensive
հարուստ
rich
աղքատ
poor
երիտասարդ
young
ծեր
old (people)
հետաքրքիր
interesting
ձանձրալի
boring
աղմկոտ
noisy
հանգիստ
peaceful, quiet
գեղեցիկ
beautiful
տգեղ, գեշ
ugly
արագ
quick(ly)
դանդաղ
slow(ly)
ծանր
heavy
թեթև
light
կարևոր
important
եկեղեցիներից մեկը
one of the churches
աշխարհ
world
ինձ պետք է
I need
կենտրոն
center
ինձնից / ինձանից
from me
քեզնից / քեզանից
from you
նրանից / իրենից
from him / her
մեզնից / մեզանից
from us
ձեզնից / ձեզանից
from you (pl/formal)
նրանցից / իրենցից
from them
ավելի
more (comparative)
պակաս
less (with adjectives)
քան
than (in comparisons)
ամենա(...)
superlative prefix ("-est")
ամենից
of all (in superlative)
մոտակա
nearby
փաբ
pub
ստել
to lie
այլևս
any more
հանկարծ
suddenly
ուշ ժամին
at late hour
աչքից ընկնել
to get disappointed
համարձակվել
to dare