Level 16 Level 18
Level 17

Lesson 17


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
խելացի
smart
հիմար
stupid
բարի
kind
չար
wicked, evil
ընկերասեր
friendly
ճշտապահ
punctual
համբերատար
patient
անհամբեր
impatient
ինքնավստահ
self-confident
անինքնավստահ
unconfident
մեծահոգի
generous
ժլատ
greedy
մարդամոտ
sociable
ամաչկոտ
shy
նախանձ
envious
լուրջ
serious
կատակասեր
humorous
ծույլ
lazy
աշխատասեր
hard-working
միամիտ
naive
խորամանկ
sly
սուտասան
liar
փնթի
untidy
անկեղծ
sincere
մոռացկոտ
forgetful
զգայուն
sensitive
սենյակակից
roommate
փորձել
to try
բնավորություն
character
քննարկել
to discuss
հազվադեպ
rarely
տանել չկարողանալ
unable to stand / bear
պարապել
to study
տանտիրուհի
landlady
քո հերթն է
it's your turn
սոված մեռնել
to die of hunger
գլուխ հանել
to be well informed
Գլուխ չեմ հանում։
I have no clue.
մեզ պետք է
we need
մինչև
until
ինչ արած
what to do
Միգուցե բարին սա է։
Maybe it's for the better.
բախտը բերել
to be lucky
հավատալ
to believe
օգնել
to help