Level 35
Level 36

Slang words and expressions 3


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ջան սաղություն
ամեն ինչ լավ է, everything is well
ջոկել
հասկանալ, to understand
սաղ / թամամ
լրիվ, all
ստեղ / ըտեղ / ընտեղ
այստեղ / այդտեղ / այնտեղ, here / there
սենց / տենց / նենց
այսպես / այդպես / այնպես, like this / like that
վախտ / էն վախտ
ժամանակ / այն ժամանակ, time / in those times
վայթե
երևի, maybe
վաբշե
ընդհանրապես, generally
վեկալել
վերցնել, to take
վնուշկվել
շատ մտածել, անհանգստանալ, to think a lot, to worry
վռազել
շտապել, to hurry
տալդա / խախանդ
հանգիստ, peaceful (place)
տակ տալ
ֆինանսական կորուստ ունենալ, to have a financial loss
տենալ
տեսնել, to see
ցկցկալ / տժալ
լավ ժամանակ անցկացնել, to spend a good time
ուրդե՞
որտե՞ղ, where?
փախած
պատահական (վատ իմաստով), irrelevant (bad connotation)
քցիպ
ժլատ, stingy
քե՛լ
արի՛, come!
քոքել
բարձրանցնել երաժշտությունը, to make the music loud
օբշի
ընդհանուր առմամբ, in general
ֆռֆռալ
ման գալ, to walk