Level 5 Level 7
Level 6

Lesson 6


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
մեկ
one
երկու
two
երեք
three
չորս
four
հինգ
five
վեց
six
յոթ
seven
ութ
eight
ինը
nine
տասը
ten
տասնմեկ
eleven
տասներկու
twelve
տասներեք
thirteen
տասնչորս
fourteen
տասնհինգ
fifteen
տասնվեց
sixteen
տասնյոթ
seventeen
տասնութ
eighteen
տասնինը
nineteen
քսան
twenty
երեսուն
thirty
քառասուն
fourty
հիսուն
fifty
վաթսուն
sixty
յոթանասուն
seventy
ութսուն
eighty
իննսուն
ninety
հարյուր
hundred
հազար
thousand
միլիոն
million
քսանմեկ
twenty one
քառասուներեք
fourty three
վաթսունյոթ
sixty seven
իննսունինը
ninety nine
հարյուր հինգ
one hundred five
չորս հարյուր յոթ
four hundred seven
զրո յոթանասունյոթ
zero seventy seven
Ո՞րն է քո հեռախոսի համարը։
What is your telephone number?
Քանի՞ տարեկան ես։
How old are you?
Ե՞րբ ես ծնվել։
When were you born?
Ես ծնվել եմ 1988 թվականին։
I was born in 1988.
ես ունեմ
I have
դու ունես
you have
նա ունի
he / she has
ես չունեմ
I don't have
ես գիտեմ
I know
նա գիտի
he / she knows
ես չգիտեմ
I don't know