Level 6 Level 8
Level 7

Lesson 7


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
դար
century
տարի
year
ամիս
month
շաբաթ
week
օր
day
ժամ
hour
րոպե
minute
վայրկյան
second
երկուշաբթի
Monday
երեքշաբթի
Tuesday
չորեքշաբթի
Wednesday
հինգշաբթի
Thursday
ուրբաթ
Friday
շաբաթ
Saturday
կիրակի
Sunday
հունվար
January
փետրվար
February
մարտ
March
ապրիլ
April
մայիս
May
հունիս
June
հուլիս
July
օգոստոս
August
սեպտեմբեր
September
հոկտեմբեր
October
նոյեմբեր
November
դեկտեմբեր
December
անց
past (telling the time)
պակաս
to / until (telling the time)
կես
half
քառորդ
quarter
ժամացույց
clock
Ժամը քանի՞սն է։
What time is it?
Ժամը մեկն է։
It's one o'clock.
Ժամը երեքն անց հինգ է։
It's five past three.
Ժամը յոթն անց կես է։
It's half past seven.
Ժամը ութին քսան է պակաս։
It's twenty minutes to eight.
Ժամը քանիսի՞ն։
At what time?
Ժամը մեկին։
At one o'clock.
Ժամը հինգից վեցը։
From five to six o'clock.
կարողանալ
can / to be able to
ես կարող եմ
I can
ես չեմ կարող
I cannot