Level 9 Level 11
Level 10

这是王老师 - Đây là thầy Vương (Pinyin)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhè
shì
lǎo shī
老师
nín
qǐng
jìn
zuò
chá
Xièxiè.
谢谢。
bù kè qi
不客气。
kè qi
客气
gōng zuò
工作
shēn tǐ
身体
shí
wáng
zhè shì wáng lǎo shī
这是王老师。
wáng lǎo shī nín hǎo
王老师,您好。
qǐng hē chá
请喝茶。