Level 27 Level 29
Level 28

你的车是新的还是旧的 - Xe bạn mới hay cũ (Pinyin)


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jīng lǐ
经理
hǎo jiǔ
好久
mǎ mǎ hū hū
马马虎虎
zuì jìn
最近
gāng
kāi
kāi xué
开学
diǎnr
点儿
yǒu yī diǎnr
有一点儿
hái shi
还是
kā fēi
咖啡
bēi
chē
zì xíng chē
自行车
qì chē
汽车
mó tuō chē
摩托车
chū zū chē
出租车
yán sè
颜色
lán
liàng
ā
guān
guān yǔ
关羽
lèi
kùn
è
饿
lěng
chèn yī
衬衣
máo yī
毛衣
huáng
huī
绿
zhào xiàng jī
照相机
jiào xué
教学
qián bian
前边
xià kè
下课
hòu
zì jǐ
自己
hū rán
忽然
kàn jian
看见
sòng
hǎo kàn
好看
měi
hǎo qí
好骑
měi tiān
每天
lái
wǒ hěn hǎo nǐ ne
我很好,你呢?
wǒ de chē ne
我的车呢?
nǐ de chē shì lán sè de hái shì hóng sè de
你的车是蓝色的还是红色的?