Level 9 Level 11
Level 10

پدیدار شناسی


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مفهوم مرکزی جامعه شناسی پدیدارشناختی
آگاهی
وظیفه ی پدیدار شناسی از دید هوسرل چیست؟
پیوند دادن معرفت های علمی با تجربه و فعالیت های روزمره
منظور هوسرل از علم
تجربه گرایی و آمار نیست/ بلکه فلسفه ای دقیق، منظم و انتقادی است/
دیدگاه طبیعی از دید هوسرل
کنشگران پیوسته جهان اجتماعی خود را سامان می بخشند/ اما غالبا نمی دانند و به همین دلیل در مورد این جهان تردید نمی کنند و فکر می کنند جهان اجتماعی نه به وسیله آنها بلکه به گونه ای طبیعی سامان یافته است/ این رویکرد طبیعی مانع کشف فراگردهای پدیدارشناختی است/ باید بتوان این رویکرد را در پرانتز گذاشت/ رویکرد طبیعی سرچشمه تحریف است
آگاهی از دید هوسرل چگونه است؟
آگاهی سوژه همواره منوط است به ابژه/ آگاهی نمی تواند فقط برای خودش وجود داشته باشد و همواره آگاهی به گونه ای ضروری آگاهی از چیزی بیرون خودش است و در درون کنشگر وجود ندارد، یک پدیده ی رابطه ایست
نگرش هوسرل به آگاهی
ذهن گرایانه و مابعد طبیعی نبود/ آگاهی را نباید در سر کنشگر، بلکه باید در رابطه میان او و شناخته های جهانش جستجو کرد/ آگاهی همیشه «آگاهی به چیزی» یا «شناخته ای» بوده است و ذاتا همیشه با «نیتمندی» همراه است/ آگاهی در درون کنشگر نیست بلکه یک پدیده رابطه ای ست، در رابطه میان کنشگر و شناخته/ معنا در ذات اشیا نیست، بلکه در رابطه کنشگر با اشیا وجود دارد
اپوخه یا در پرانتزگذاری یا تقلیل در جامعه شناسی پدیدارشناختی
یعنی کنار گذاشتن این فکر که جهان واقعی به گونه ای طبیعی سامان یافته است
معنا در نظر هوسرل چگونه است؟
معنا در ذات اشیا یا تنها در ذهن کنشگر نهفته نیست، بلکه در رابطه ی کنشگر با اشیا وجود دارد
شباهت هوسرل با دکارت
یک دکارت گرای نوین است، همانند دکارت بر من یا سوژه آگاهی تاکید دارد/ هوسرل به دنبال آشتی دادن جنبه های عینی و ذهنی دانش عقلیست
مفهوم "حیث التفاطی یا نیت مندی" از کیست و به چه معناست؟
از هوسرل به این معنا که آگاهی ما چیز صرف نیست بلکه در " تعامل با زمینه اجتماعی" است یعنی آگاهی ما همواره معطوف به یک چیز" در بیرون از ذهن " است
مفهوم "نوئما" از کیست و به چه معناست؟
از هوسرل، نوعی ساختار است که به آگاهی ما از آنچه از راه حواس تجربه می کنیم، ساختار می دهد/ ساختاری که می دهد بستگی به تجربه های قبلی، زمینه تجربه کنونی، تاریخ، فرهنگ دارد
نظر هوسرل در مورد رویکرد طبیعی چیست؟
عناصر بنیادی آگاهی از دید کنشگران پنهانند، و پدیده شناسان نیز اگر نتوانند بر رویکرد طبیعیشان بر جهان غلبه کنند، نمی توانند این عناصر را کشف کند/رویکر طبیعی سرچشمه " کژاندیشی و تحریف " است، دیدگاه طبیعی، اساس همه ی خطاهای فیلسوفان در مورد امور انسانی
هوسرل از چند نوع هستی صحبت می کد؟
اول. هستی طبیعی : که از طریق تاریخ و جامعه و فرهنگ شکل می گیرد و دنیای زندگی روزمره در آن مسلم فرض می شود/ کنشگران تصور می کنند جهان نه به وسیله ی آن ها که به گونه ای طبیعی سامان میابد/دوم. خنثی یا " ساختارهای بنیادین آگاهی یا خود چیزها"
در پدیدارشناسی هوسرل ساخت اجتماعی چگونه است؟
ساخت اجتماعی براساس نیات مشترک که افراد دنبال می کنند ایجاد می شود
مراحل روش پدیدار شناسی برای رسیدن به ساختارهای بنیادین آگاهی چیست؟
اول.اپوخه/ دوم.بازنگری/سوم.تحلیل تبیین/چهارم.خودبازنگری/ پنجم.روابط متقابل ذهنی ساختی.
مرحله ی بازنگری در پدیدارشناسی هوسرل چند مرحله دارد؟
اول. جداشدن از موقعیت/دوم. بیرون گام نهادن از موقعیت و موقعیت را در برابر خود قرار دادن/ مجموع این دو ما را به عینیت می رساند
مرحله ی تحلیل تبیینی در پدیدارشناسی هوسرل چه مفاهیمی را در بر می گیرد؟
نئوسیس: تلاش پژوهش گر برای درک موضوع اینکه ببیند فاعل چه نیتی دارد/ نئوما : خود موضوع است نه نیت فاعل
مرحله ی خودبازنگر در پدیدارشناسی هوسرل به چه معناست؟
در اینجا الگوی بازتابی رشد می کند/ هیچ چیز تفسیر در اینجا به رای پژوهشگر نیست بلکه ماهیت واقعیت اشیا نشان داده می شود
مرحله ی روابط متقابل ذهنی ساختی در پدیدارشناسی هوسرل در پی چیست؟
به دنبال " نیات جمعی" می گردد/هوسرل می گوید که نیات نیز فردی نمی باشند بلکه متجلی در فعالیت های جمعی افراد است/ برای مطالعه ی یک گروه باید نگرشهای تاریخی و اجتماعی کنار گذاشته شود تا بتوانیم به نیات گروهی دست پیدا کنیم
بافت های معنا از دید شوتس به چه معناست؟
مجموعه معیارهایی که با استفاده از آن ها تجربه ی حسی خود در قالب دنیایی معنادار و ذخیره های معرفت ساماندهی می کنیم، این ذخیره ها ذخیره های معرفت درباره ی جهان نیستند، بلکه به لحاظ مقاصد عملی، خود جهان اند.
بحران سوژه ی مدرن از دید هوسرل چیست؟
ریاضی گونه کردن زیست جهان یا زندگی روزمره
ویژگی های مفهوم زیست جهان هوسرل
جهانی است که ما در آن می اندیشیم/ مستقل از نیت و هدف ماست/ دنیای فرهنگ/ برداشت های مشترک و مشابه ایجاد می کند/توسط زندگی روزمره شکل می گیرد/ جنبه ی سوبژکتیو آن در علم مدرن انکار می شود/ هرکس تجربه ی خاص خود را از آن دارد/ فهم زیست جهان وابسته به فهم رابطه ی بین الاذهانی است/ به آدمیان کمک می کند تا روابط و کنش های متقابل خویش را شکل ببخشند/
نظر شوتس در مورد کنشگران
تصور دیالکتیکی از "ساخت اجتماعی واقعیت و عملکردهای اجتماعی کشگران" دارد
از دید شوتس نظم بر چه مبنایی است؟
نظم حاصل معرفت مشترک و مبتنی بر عقل سلیم است
مفهوم سنخ بندی های مرتبه ی دوم شوتس به چه معناست؟
سنخ بندی سنخ بندی های عقل سلیم ما که دنیای اجتماعی را به شیوه ای عقلانی سامان می بخشد و می توانیم از این الگو برای پیش بینی رفتار مردم، در صورتی که رفتارشان عقلانی باشد استفاده کنیم و چنانچه رفتارشان با این الگو تطبیق نداشت، غیر عقلانی بودن آن را نشان دهیم
شوتس بر مبنای کدام دو معیار چهار قلمرو جهان اجتماعی را از هم متمایز می کند؟
تعین پذیری یا تحت نظارت بودن یا پیش بینی پذیر بودن در برابر آزادی/ نزدیکی یا در دسترس بودن
از دید شوتس نظریه ی اجتماعی
دنیایی از آدمک های عقلانی خلق می کند که نظریه پرداز با دستکاری آن ها معرفتی از دنیای واقعی به دست می آورد
چهارقلمرو جهان اجتماعی شوتس کدامند؟
گذشتگان Vorwelt /آیندگان Folgwelt/ واقعیت اجتماعی با تجربه غیرمستقیم (میت ولت Mitwelt )/ واقعیت اجتماعی تجربه مستقیم (Umwelt آم ولت)
جهان آیندگان شوتس چه ویژگی هایی دارد؟
نامتعین/ پر از آزادی در برابر تعین پذیری/خارج از حوزه ی مطالعه ی جامعه شناسی چون کنشگران درآن آزادی عمل دارند و قوانین علمی برآن ها تسلطی ندارند/ دسترس پذیر نمی باشد/ مورد مطالعه ی علمی نمی تواند باشد/folgwelt
ویژگی های جهان گذشتگان شوتس چیست؟
کنش کاملا تعین پذیرفته/ آزادی ندارد/ از لحاظ دسترسی نیز سطح بالایی دارد/ از دید شوتز الگوهای این جهان نیز قابلیت مطالعه ی علمی را ندارد زیرا موضوع جامعه شناسی ذهنی است اما در این جهان دانش ما از تفسیرهای ذهنی آن ها ضعیف است و ما با استفاده از تحلیل مفاهیم حال به گذشته نگاه می کنیم بنابراین نمی تواند موضوع جامعه شناسی قرار گیرد/ vorwelt
ویژگی های جهان واقعیت اجتماعی با تجربه مستقیم از دید شوتس چیست؟
آزادی بالاست زیرا با کنشگران کار داریم/ الگوها و کنش های متقابل کنشگران مدام در حال تجدید نظر است/ تعیین پذیری پایین و پیش بینی ناپذیر/ به همین دلیل این حوزه نیز نمی تواند موضوع جامعه شناسی قرار گیرد// umwelt
ویژگی های جهان واقعیت اجتماعی با تجربه غیر مستقیم از دید شوتس چیست؟
حوزه ی مطالعه ی جامعه شناسیست/ موضوع مهم در اینجا کنش متقابل رو در رو بین افراد نیست بلکه کنش متقابل بین الگوهاست/ به همین دلیل در آن آزادی پایین است و پیش بینی پذیری و تعین پذیری بالاست و اینگونه نیست که الگوها دائمن در معرض تجدید نظر باشند/ این الگوها مربوط به اشخاص خاصی نمی شود و غیرشخصی اند/ با نمونه های آدمها یا ساختارهای گسترده تر سروکار داریم نه با انسان های واقعی/ انسان واره هایی که توانایی بداهه پردازی و آزادی ندارند/ هرچه در این الگو شناختگی بیشتر شود روابط افراد درگیر در آن را بیشتر می توان بررسی کرد/ این الگوها نخسه های عمل برای کنشگران را در اختیار قرار می دهند و همین الگوها هستند که جهان حیاتی را شکل می دهند/ در این جهان می توان "معنای ذهنی را به طور عینی "مورد مطالعه قرار داد/ mitwelt /
جهان حیاتی مورد نظر شوتس چیست؟
چهارچوب های فرهنگی که الگوی عمل را تجویز می کنند و بر افراد الزام آور هستند/ مجموعه ای از نمونه واره ها هستند که تجارب دانش و کردار انسان ها بر آن استوار است/همان فرهنگ تثبیت شده جامعه/عناصر آن پیش از ما و پس از ما وجود خواهند داش/ ساخت فردی و جاری واقعیت را در برنمی گیرد( یعنی همان آم ولت) /نقش همان رویکرد طبیعی هوسرل را بازی می کند/
عناصر سازنده ی جهان حیاتی شوتس چیست؟
دانش به مهارت ها ( آنقدر عادی شده که در آن تردید نمی کنیم، قطعیت بالا، مثل راه رفتن/ دانش سودمند ( قطعیت بالا، اما بی چون و چرا نیست، عادی است ولی امکان اختلال در آن وجود دارد مثل نوازندگی) / دانش به دستور العمل ها (قعطیت پایین، مثل رفتار فروشنده با مشتری با شگردهای خاص خود)/ذخیره ی خصوصی دانش (عناصر بی همتا و زندگی نامه فردی برخلاف جهان حیاتی قابلیت بررسی عمل ندارند) تم/
ویژگی های روابط مایی مد نظر شوتس چیست؟
خارج از علم جامعه شناسی/ تحت تاثیر فراگردهای آگاهانه ی فردی/ الگوها مدام در حال تجدید نظر شدن هستند/ آشنایی شخصی کنشگران از هم/ قطعیت پایین/ خلاقیت بالا/ شخصی است/ آزادی بالاست/ بیشتر ویژگی جهان آم ولت می باشد
ویژگی های روابط آن هایی مد نظر شوتس چیست؟
موضوع برای مطالعه ی علمی/ تحت تسلط نیروهای فرهنگی یا الگو ها/ تعدیل پذیری آن ها نسبت به روابط مایی کمتر / الگوهای فرهنگی هستند که کنش را متاثر می کنند/قطعیت در مقایسه با روابط مایی بالاتر/ خلاقیت در مقایسه با روابط مایی پایین تر/ غیر شخصی/ آزادی پایین/ مربوط به میت ولت/
نقد شوتس به وبر چیست؟
بین معنای ذهنی و عینی یا معانی و انگیزه ها تفاوت قائل نشده است
معنای عینی مد نظر شوتس چیست؟
در کل فرهنگ وجود دارد/ دارایی مشترک جمع کنشگران است و می تواند مورد مطالعه ی عینی قرار گیرد
شرایط بحث انگیز شدن موقعیت اجتماعی از دید شوتس چیست؟
نمونه نتواند یک موقعیت را برای کنشگر توجیه کند/ نمونه موجود واضح نباشند/ عناصر موجود در ذخیره دانش با هم سازگاری نداشته باشند
نمونه سازی از دید شوتس
نسخه های کنشی که در کل فرهنگ وجود دارند/ آدم ها ضمن اجتماعی شدن این نسخه ها و انواع رفتارهای نمونه ای را در موقعیت های گوناگون نمونه ای یاد می گیرند و می فهمند که این نسخه ها را در چه موقعیت هایی باید به کار برد/ نمونه های ما به اشخاص نمونه ای تعلق دارد/ اگر یک شخص واقعی برخلاف انتظارمان عمل کند، ناچار به تجدیدنظر در نمونه سازی هایمان می شویم/ اما شوتس خلاقیت و این تجدیدنظر را در مورد «انسانواره»هایش خیلی به رسمیت نمی شناخت
بنیان گذار مکتب روش شناسی مردم نگر
گارفینکل
مفهوم انتظارات زمینه ای گارفینکل به چه معناست؟
صورت های بدیهی معرفت مبتنی بر عقل سلیم
پایداری کنش متقابل اجتماعی از دید روش مردم نگر
نوعی دستاورد است، کاری که انجام گرفته است و روش شناسی مردم نگر در پی کشف نحوه ی انجام آن است
از دید آرون سیکورل(از جامعه شناسان روش مردم نگار) مفهوم ساختار اجتماعی که ما در کنش متقابل در پی تاسیس آن هستیم حاصل چیست؟
قواعد "روساختی" و "تفسیری" یا "ژرف ساختی" است
قواعد تفسیری آرون سیکورل به چه معناست؟
قواعدی هستند که جزو خصیصه های ذاتی انسان ها هستند و ما آن ها را یاد نمی گیریم بلکه آن ها مبنای یادگیری هستند
قواعد روساختی آرون سیکورل به چه معناست؟
هنجارهای زندگی اجتماعی که از دید روش شناسی مردم نگر بدیهی نیستند و در شرایط و موقعیت های متفاوت توسط قواعد "تفسیری " تفسیر و بازسازی می شوند/ شبیه " نمادهای فراگیر" برگر و لاکمن