Level 10 Level 12
Level 11

برگر و لاکمن


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مهم ترین اثر برگر و لاکمن
ساخته شدن واقعیت در جامعه / ساخت اجتماعی واقعیت
جامعه از نظر برگر و لاکمن
نظمی سیال و توافقی ناپایدار که در نهایت ریشه در کنش های متقابل افراد دارد/حوزه متزلزل مورد توافق فعالیت هایی که کمابیش به یکدیگر مرتبط اند. فعالیت هایی که اساسا با رشته باریک زبان و فهم مشترک در کنار یکدیگر نگه داشته شده اند
جامعه شناسی معرفت پیش از برگر و لاکمن
مطالعه نقش اجتماعی ایدئولوژی ها/ مطالعه پیوند افکار و آراء با علائق و منافع و کشمکش های اجتماعی
جامعه شناسی معرفت از نظر برگر و لاکمن
کندوکاو در شیوه هایی که از طریق آنها آراء روزمره درباره واقعیت خلق شده و ادامه حیات می دهند/ فهم شیوه برساخت اجتماعی واقعیات روزمره توسط نخبگان فرهنگی و مردم
اختلاف اساسی برگر و لاکمن با مارکسیسم
برداشت از جامعه به مثابه برساختی فرهنگی و نمادین به جای محصول کار یا کشمکش های طبقاتی
اختلاف اساسی برگر و لاکمن با کارکردگرایی
برداشت از جامعه به مثابه برساختی فرهنگی و نمادین به جای سیستمی تحت حاکمیت پیش نیازهای کارکردی
مفاهیم بنیادینی که برگر و لاکمن از فلسفه پدیدارشناسی هوسرل و شوتس به عاریه گرفتند
آگاهی نیت مند/ واقعیت های چندبعدی/ایستار عملی/ میان ذهنیت ...
برگر و لاکمن مفاهیم پدیدارشناسانه را به کار گرفتند تا
زندگی روزمره را در قلب دستاورد توافقی، سیال و بی ثبات انسان ها در تعامل با یکدیگر ترسیم کنند
نظریه عام برگر و لاکمن درباره منشا اجتماعی و بقای نهادهای اجتماعی
افراد در تعاملات خود، از طریق فعالیت های زبانی و نمادین شان، جهان های اجتماعی ای خلق می کنند تا بدین وسیله به وجود ذاتا بی شکل و تعین نیافته آدمی هدف و انسجام ببخشند
آبشخورهای نظریه جامعه شناسی برگر و لاکمن
فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر و کامو/ فلسفه پدیدارشناسی هوسرل و شوتس/ سنت جامعه شناسی کلاسیک
ایده وام گرفته شده برگر و لاکمن از فلسفه اگزیستانسیالیسم
انسان ها جهان اجتماعی را می سازند تا برای مقابله با آگاهی از فاقد معنای غایی بودن وجود آدمی در جهان پس از مسیحیت به زندگی شان معنا و نظم ببخشند. تهدید اضطراب متافیزیکی هرگز محو نخواهد شد، چون جهان اجتماعی¬ ای که ما خلق می کنیم پدیده ای شکننده است و این خطر وجود دارد که رویدادها هرج و مرج و بیمعنایی ای را که در پس ظاهری از نظم و هدف پنهان شده، آشکار سازند.
سرچشمه نهادهای اجتماعی از نظر برگر و لاکمن
تعاملات میان افراد/ بیرونی سازی
سه عمل یا مرحله فرایند بنیادین دیالکتیکی جامعه از دید برگر و لاکمن
بیرونی شدن/ عینی شدن /درونی شدن
بیرونی شدن از نظر برگرexternalization
سرریز افعال جسمانی و ذهنی آدمی در جهان
عینی شدن از نظر برگر objectivation
رسیدن به واقعیتی از طریق محصولات فرایند بیرونی شدن، واقعیتی که تولیدکنندگان اصلی آن خود یک برون بودگی مجعولی هستند که بیرون و مستقل از خودشان قرار دارند
درونی شدن از نظر برگر internalization
تصرف مجدد واقعیت عینی شده توسط انسان، تبدیل دوباره آن از ساختارهای جهان عینی به ساختارهای آگاهی ذهنی
بیگانگی از نظر برگر و لاکمن
برخلاف نظر مارکس، بیگانگی وضعیتی نیست که آدمی زیر سلطه جهانی واقعی از ابژه ها قرار بگیرد، بلکه خصلت تقریبا طبیعی و گریزناپذیر جهان های اجتماعی که خلق می کنیم، آن است که خصیصه ای شبیه ابژه بیایند/ شیء انگاری
از نظر برگر و لاکمن، انسان ها چگونه کنترل ساخته های اجتماعی شان را دوباره به دست می گیرند و مجددا عاملانی فعال و خلاق می شوند؟
اختلافات میان نسل ها/ رویدادهای عادی اجتماعی مثل ارتباطات میان جوامع، کشمکش اجتماعی، بیماری و مرگ نظم نهادی را متزلزل می کنند
مشروعیت بخشی از نظر برگر و لاکمن
استراتژی تقویت کننده نظم اجتماعی/ایجاد نظام های نمادین برای تحکیم عینیت نهادهای اجتماعی/اعطای اقتدار به نهادهای اجتماعی از طریق اراده انسانی، مشیت الهی، قانون طبیعی و تقدیر تاریخی
عمده ترین استراتژی های نمادین مشروعیت بخشی اجتماعی از نظر برگر و لاکمن
دین/فلسفه/اسطوره/علم
مشروعیت بخشی در جوامع متکثر معاصر از نظر برگر و لاکمن
بی وقفه در معرض منازعه/عدم قطعیت معرفت شناختی/مولد نسبی گرایی و اصالت ذهن/تفسیرهای در معرض منازعات بر سر میل به قدرت
مرکز تحلیل اجتماعی پیتر برگر چیست؟
فرهنگ
از دید برگر و لاکمن پایداری زندگی اجتماعی از کجا ناشی می شود
آن ها بر این نظرند که غرایز پایدار و مشخص انسان ها بسیار محدودند این پایداری اجتماعی از دل محیط اجتماعی بیرون میآید که خود انسان ها خلق کرده اند
برگر و لاکمن در وهله ی اول کانون واقعی سازمان اجتماعی را چه چیزهایی می دانند؟
در محیط اجتماعی ارزش ها و معانی فراگیر و در وهله ی اول، ارزش ها و معانی مذهبی اند که کانون واقعی سازمان اجتماعی را پدید می آورند و همه در آن مشترک ند