Level 11 Level 13
Level 12

دارندورف، رندال کالینز و پیتر بلو


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
تاریخ پایان کارکردگرایی
اواخر دهه 1960
رندال کالینز - دوره زندگی
متولد 1941/ فارغ التحصیل اواخر 1960 از برکلی
اثر اصلی کالینز
جامعه شناسی تضاد: به سوی علمی تبیینی
انتقادات کالینز از جریان رایج جامعه شناسی
تجزیه جامعه شناسی به حوزه های خرد/ بی توجهی به انسجام و یکپارچگی مفهومی/ آرمان گرایی و بی توجهی به تحقیقات علمی/ جدایی نظریه از تحقیق
هدف کالینز در جامعه شناسی تضاد
پیوند دوباره نظریه با تحقیق
جوهر علم از منظر کالینز
تبیین واقعیت تجربی/ قرارگرفتن بر پایه تحقیقات دقیق تجربی به ویژه تحقیق تطبیقی
نظریه تضاد کالینز
زندگی اجتماعی از افرادی تشکیل می شود که به دنبال ارضای نیازها و خواسته هایشان هستند/ افراد منابع مادی مانند ثروت و قدرت و منابع فرهنگی مانند تحصیلات را برای تامین اهدافشان به کار می گیرند/منابع در جامعه به شکل نابرابر توزیع شده اند/کالاهای مطلوب مانند ثروت و احترام کمیاب اند/ افراد برای دسترسی به این منابع درگیر تضاد می شوند.
الگوی تضاد کالینز به الگوی مارکس نزدیکتر است یا وبر؟
وبر / کالینز مانند مارکس جامعه را طبقه بندی شده به دو گروه مالکان و غیرمالکان نمی دید/ بلکه آن را سراسر پر از تضادهای نامتجانسی میان گروه های مختلف می دید
سه بعد اصلی قشربندی اجتماعی از نظر کالینز
بعد اقتصادی یا میان گروه های شغلی/ بعد فرهنگی یا میان گروه های منزلتی/ بعد سیاسی یا میان احزاب سیاسی
رابطه ابعاد قشربندی اجتماعی با یکدیگر از نظر کالینز
این ابعاد نسبتا مستقل اند/ یعنی نخبگان فرهنگی لزوما جزو نخبگان سیاسی یا اقتصادی نیستند
برای بردن نظریه تضاد کالینز به پژوهش باید به این متغیر توجه کنیم
قدرت
پیوند دوگانه میان میزان منابع و رفتار اجتماعی از نظر کالینز
منابع تمایزگذار به آدمی قدرت تمایزگذاری می بخشد/ قدرت نیز تاثیرات اجتماعی خودش را دارد/سپس میزان منابع تراکم اجتماعی یا میزان دسترسی به شبکه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد/ تراکم اجتماعی تاثیرات اجتماعی مستقلی دارد و بر قدرت اجتماعی افراد تاثیر می گذارد
رابطه جنسی از نظر کالینز
سائقه های جنسی طبیعی اند/ انسان برای رسیدن به ارضای جنسی از تمام منابعش استفاده می کند/منبع برتری مردان قدرت فیزیکی و منبع زنان مضایقه الطاف جنسی است/ روابط جنسی به مثابه جنگ قدرت/
عوامل اصلی تنظیم الگوی قشربندی جنسی از نظر کالینز
میزان قاعده مندی اجتماعی به کارگیری زور در روابط شخصی/ پایگاه اقتصادی خاص زنان و مردان
تنها فراگرد اجتماعی از نظر کالینز
کشمکش یا تضاد
دوره زندگی پیتر بلو
1918-2002
ویژگی جامعه شناسی ساختاری بلو
صوری بودن و ضداومانیستی بودن آن
نقش معنا در جامعه شناسی ضداومانیستی بلو
هیچ نقشی برای معنا، نمادهای فرهنگی، ارزش ها و احساسهای ذهنی قائل نیست/ مبنای نتیجه گیری نگرش علمی/ رویکردی صرفا صوری، منطقی و کمی
سَلَف کلاسیک پیتر بلو
جرج زیمل
مهم ترین اثر پیتر بلو
نابرابری و ناهمگنی یا نظریه ابتدایی ساختار اجتماعی
شکل ایده آل علم از نظر بلو
علم باید تلاش کند به شکل سیستم منسجمی از گزاره های عام درآید که به صورت سلسله مراتبی سازمان یافته اند/ در پایه هرم تعداد محدودی حقایق بدیهی یا آگسیوم قرار دارد که تئوروم ها یا قضایا از آنها استخراج می شوند/ قضایا روابط میان مفاهیم انتزاعی را نشان می دهند/ تئوروم ها یا قضایا قابلیت دارند که مورد آزمون تجربی قرار گیرند/هر تئوروم تا زمانی که به شیوه تجربی ابطال نشده عجالتا پذیرفته می شود
ساختار اجتماعی از نظر پیتر بلو
متفاوت از رویکردهای رایج/ بی توجه به نهادهای اجتماعی، برساخت های فرهنگی یا الگوهای تعاملات فردی/ بدون ارجاع به فرهنگ، تاریخ و روانشاسی/ توزیع جمعیت در موقعیت های اجتماعی یا ویژگی های اجتماعی parameter
سوال اصلی جامعه شناسی از نظر پیتر بلو
چگونه می توان نظم اجتماعی را توضیح داد؟
محور تفسیر بلو از نظم اجتماعی
میزان خالص پیوند اجتماعی میان موقعیت های اجتماعی
ویژگی اجتماعی از دید بلو
خصوصیاتی که جامعه خاص به کار می گیرد تا افراد را از یکدیگر متمایز کند/ در امریکا جنسیت، سن، نژاد و درامد ویژگی هستند و رنگ چشم و اندازه دور کمر نیست
انواع ویژگی از دید بلو
ویژگی های اسمی / ویژگی های مدرج
ویژگی های اسمی از دید بلو
مانند جنسیت، دین و سن / گروه های فرعی دارای حد و مرزهای مجزا / تمایزهای افقی یا ناهمگنی میان موقعیت ها یا گروه های اجتماعی را ترسیم می کنند
ویژگی های مدرج از دید بلو
مانند درآمد و تحصیلات / فاصله های اجتماعی یا تمایز عمودی نابرابری را نشان می دهند
ایده اصلی بلو در زمینه نظم اجتماعی
تمایز اجتماعی حول دو محور ناهمگونی و نابرابری تعیین کننده میزان و نوع پیوند اجتماعی است/ میزان و نوع پیوندها انسجام یا تفرق جامعه را معین می کند
رابطه میان ناهمگونی و انسجام اجتماعی از نظر بلو
فصل مشترک ویژگی ها یا میزان بالای ناهمگونی موجب ایجاد پیوندهای میان گروهی بسیار و تقویت انسجام اجتماعی است/ چنانچه موقعیت های اجتماعی مانند نژاد، دین و جنسیت و درامد کمترین میزان همبستگی را نشان دهند، مثلا جنسیت با درامد، پرستیژ یا تحصیلات همبستگی بالایی نداشته باشد، این وضعیت منجر به پیوندهای میان گروهی و تحریک اجتماعی خواهد شد / پیوند و تحرک منجر به انسجام اجتماعی بالا خواهد شد
رابطه میان نابرابری و تضاد از نظر بلو
تحکیم ویژگی ها میان موقعیت های اجتماعی همبستگی بالا ایجاد میکند/ مثلا جنسیت می تواند درآمد، تحصیلات و پرستیژ را پیشبینی کند/ نابرابری اجتماعی تشدید شده/ پیوندهای میان گروهی کم شده/ انشقاق اجتماعی و تضاد ایجاد می شود/ اگر ویژگی ها با یکدیگر تلفیق شوند یعنی سفیدپوستان درآمد بالا و تحصیلات بهتر داشته باشند، در حالی که سیاه پوستان درامد و تحصیلات پایین، از پیوندهای میان گروهی و تحریک اجتماعی کاسته شده و نابرابری و تضاد تشدید می شود
ریشه های نظریه کشمکش
نظریه مارکسیستی، کار زیمل در زمینه کشمکش اجتماعی
نسبت نظریه کشمکش با نظریه کارکردی
همچون کارکردگرایان تمایل به بررسی ساختارها و نهادهای اجتماعی دارند/ تقریبا در همه زمینه ها مخالفت مستقیم با مواضع کارکردی دارند/ جامعه را برخلاف کارکردگرایانه سامانمند و ایستا نمی بینند، در حال دگرگونی می بینند و دچار از هم گسیختگی و دگرگونی
زاویه دید نظریه کشمکش و کارکردگرایان در مورد انسجام اجتماعی
کارکردگرایان بر انسجام ناشی از ارزش های مشترک اجتماعی تاکید می کنند/ نظریه پردازان کشمکش بر نقش قدرت
جامعه از نظر دارندورف
دو بعد کشمکش و توافق دارد/ هر نظریه اجتماعی باید به دو نظریه کشمکش و توافق تقسیم شود/ کشمکش و توافق لازمه همدیگرند/ از واحدهای گوناگونی ساخته می شود به نام «همگروهی های آمرانه تنظیم شده»
عنصر اساسی تحلیل دارندورف
اقتدارِ وابسته به سمت های اجتماعی/ اقتدار همیشه مستلزم فرماندهی و فرمانبری است/ اقتدار یک ساختار همیشگی ندارد و ممکن است کسی که در جایی اقتدار بالا دارد در جایی دیگر اقتدار پایین داشته باشد
همگروهی های آمرانه تنظیم شده از نظر دارندورف
همگروهی هایی از مردم، تحت نظارت سلسله مراتبی از سمت های اقتدار
منافع از نظر دارندورف
در چارچوب هر همگروهی، می توان گروه های بااقتدار و فرمانبر را شناسایی کرد که منافعشان در ذات و جهت متناقض است
منافع آشکار و پنهان از نظر دارندورف
منافع پنهان: چشمداشت های نقشی ناآگاهانه ی هر سمت اجتماعی/ منافع آشکار: همان منافع پنهان که خودآگاه شده اند.
سه گونه گروه اجتماعی از نظر دارندورف
شبه گروه: مجموعه ای از متصدیان سمت ها با منافع نقشی یکسان که زمینه عضوگیری را برای گروه ذینفع فراهم می سازد/ گروه ذینفع: گروه به معنای دقیق جامعه شناختی که عاملان واقعی کشمکش گروهی به شمار آمده و از ساختار، صورت سازمانی، برنامه یا هدف و مجموعه اعضا برخوردارند/ گروه های کشمکش:گروه هایی که از میان بعضی از گروه های ذینفع پدیده آمده و در کشمکش های گروهی عملا شرکت می کنند
رابطه کشمکش با دگرگونی از نظر دارندورف
گروه های کشمکش درگیر فعالیت هایی می شوند که به دگرگونی در ساختار اجتماعی می انجامد/ هر گاه کشمکش شدید باشد، دگرگونی خصلت ریشه ای دارد/ هرگاه کشمکش خشن باشد، دگرگونی ساختاری و ناگهانی خواهد بود
شرایط تبدیل شبه گروه به گروه کشمشک از دید دارندورف چیست؟
اول.شرایط فنی( وجود اعضا کافی)/ دوم. شرایط سیاسی ( فضای سیاسی مناسب برای حرکت) / سوم. شرایط اجتماعی ( پیوندهای بین افراد و نحوه ی عضوگیری که اگر تصادفی باشد گروه ذی نفع و کشمکش پدید نمی آید) ام
اقتدار از دید دارندورف
پدیده ای مشروع است/قدرت و اقتدار منابع کمیاب هستند/ قدرت و اقتدار منافع و علائق عینی هستند که در درون نقش ها تعبیه شده اند
حفظ نظم در جامعه از دید نظریه پردازان تضاد
متاثر از قدرت و فشاری که کسانی که بر راسند بر دیگر اعضا وارد میاورند
دارندورف تضادهای نظاممند اجتماعی را معلول چه می‌دانست؟
توزیع متفاوت اقتدار در جامعه
عنصر اصلی در تحلیل دارندورف
اقتداری که با منصب‌های اجتماعی نسبت دارد
اقتداردرون هر همگروهی یا انجمن‌ آمرانه تنظیم شده چگونه است؟
دوگانه. آنها که در موضع قدرتند و آنها که در موضع فرودست‌اند منافع متضادی دارند