Level 12 Level 14
Level 13

نیکلاس لومان


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
برجسته‌ترین نظریه‌پرداز نظام‌ها در جامعه‌شناسی
نیکلاس لومان - 1927-1998
رویکرد لومان ترکیبی بود از
کارکردگرایی ساختاری پارسونز، نظریه‌ی عمومی نظام‌ها، زیست‌شناسی شناختی و سیبرنتیک
ضعف پارسونز که لومان سعی کرد آن را در نظریه‌اش رفع کند؟
اضافه کردن «ارجاع به خود» به عنوان امری لازم در هر نظام و به رسمیت شناختن امکان یا اتفاق در جامعه
از نظر لومان چگونه می‌توان نظام را از محیطش شناسایی کرد؟
از طریق پیچیدگی آنها، نظام همیشه پیچیدگی کمتری از محیط خود دارد
نظام‌های اتوپئیتیک از نظر لومان
نظام‌هایی که اجزای اصلی خودشان را می‌سازند، مرزها و ساختارهای خودشان را بنا می‌کنند، خودارجاعی هستند وبسته‌اند
ویژگی اصلی جامعه‌ی مدرن از نظر لومان
فرایند تشدیدشده‌ی تفکیک نظام به مثابه شیوه‌ی برخورد با پیچیدگی محیط
تفکیک از نظر لومان یعنی
گرده‌برداری نظام از تفاوت میان خود و محیط در درون خودش
تکامل از نظر لومان یعنی
فرایند گزینش نظام از میان تنوعات
اشکال تفکیک درونی از نظر لومان
قطعه‌بندی، قشربندی، مرکز - پیرامون و تفکیک کارکردی
تفکیک قطاعی از نظر لومان
تقسیم اجزای نظام بر مبنای نیاز به انجام وظایف مثل داشتن چند کارخانه مشابه از یک برند در جاهای مختلف برای تولید یک اتوموبیل
تفکیک قشری از نظر لومان
تفکیک عمودی بر طبق رتبه یا منزلت در نظام که صورتی سلسله‌مراتبی دارد. هر مرتبه وظیفه‌ای خاص و متفاوت دارد. مثلا اداره های مختلف یک کارخانه تولید اتوموبیل - در این تفکیک نابرابری لازمه نظام است
تفکیک مرکز - پیرامون از نظر لومان
تفکیک میان هسته‌ی نظام و اجزای پیرامونی آن. مثل کارخانه‌های تولیدی در کشورهای دیگر در شرایطی که فرمانده اصلی کارخانه ثابت است
تفکیک کارکردی از نظر لومان
پیچیده‌ترین شکل تفکیک. شکل غالب تفکیک در جامعه مدرن. هر کارکرد یا وظیفه به واحد خاصی واگذار می شود. مثل ادارات تفکیک‌شده‌ی یک تولیدکننده اتوموبیل
ضابطه یا کد از نظر لومان
شیوه‌ای برای مجزا کردن عناصر نظام از عناصری که به نظام تعلق ندارند، ضابطه زبان اصلی نظام کارکردی است. مثل صدق در برابر غیرحقیقت در نظام علم، دستمزد در برابر غیردستمزد در نظام اقتصادی و قانونی بودن در برابر غیرقانونی بودن در نظام حقوقی