Level 14 Level 16
Level 15

فوکو


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
قدرت از دیدگاه فوکو
قدرت مولد است، تاسیس کننده است / قدرت برای ایجاد انواع خاصی از بدن ها و ذهن ها به شیوه هایی که از دید مدل قدیمی تر قدرت به مثابه ی حاکمیت پنهان مانده، عمل می کند. قدرت متکثر است و از سوی یک مرکز سیاسی واحد به عنوان دارایی یک گروه نخبه یا منطق نهادهای بروکراتیک اجرا نمی گردد، بلکه از جاهای بیشماری اعمال می شود/ قدرت از نظر او مولد روابط هویت اجتماعی مراقبت شده و به نظم درآمده ای است که پایدار و مستحکم شده اند/ قدرت، افراد را هم به ابژه و هم به سوژه تبدیل می کند.
نظر فوکو در مورد دانش
قدرت بوسیله ی دانش تولید می شود/ دانش، و به ویژه دانش علوم اجتماعی، به شدت در تولید بدن ها و ذهن های مطیع دخالت دارد/دانش به مثابه گفتمان، دانش جهان " واقعی" که قبل از این وجود دارد، نیست.
نظر فوکو در مورد حقیقت
حقیقت یک رابطه ی دوری با نظام معانی قدرت دارد، به طوری که نظام های قدرت، حقیقت را ایجاد و تقویت می کنند و حقیقت نیز تاثیرت قدرت را القا و گسترش می دهد
نظر فوکو در مورد گفتمان
اگر چه گفتمان ها خود را ارائه دهنده ی واقعیت عینی نشان می دهند، آما آن ها در حقیقت موضوعات دانشی را که " نمایش" می دهند " واقعی" می سازند
دیرینه شناسی در مفاهیم فوکو به چه معناست؟
مطالعه ی اپیستمه ها یا شیوه های دانایی در گذشته و حال است. اپیستمه ها همان چهارچوب های مفهومی گفتمانی نسبتا گسترده و نظام مندی هستند که معیارهای حقیقت را تعریف می کنند و متضمن نظم و ترتیب های نهادی ویژه ای هستند و خود نیز در دل این نظم و ترتیب ها جای می گیرند
گفتمان در نظریات فوکو و پیروانش به چه معناست؟
مجموعه ای گزاره های قائده مند که در حوزه ای از روابط قدرت عمل می کنند
تبارشناسی نزد نیچه و فوکو به چه معناست؟
مطالعه ی این که گفتمان های خاص چگونه به طور تاریخی شکل می گیرند و چگونه به روابط قدرت آغشته می شوند