Level 18 Level 20
Level 19

استوارت هال


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
اهمیت مفهوم هژمونی گرامشی در چیست؟
اول در اینکه فرهنگ را لازمه حاکمیت طبقه و سیاست معرفی کرده و آن را جزئی از قلمرو قدرت و حاکمیت دیده/ دوم به این خاطر که حاکمیت طبقاتی را امری بی‌ثبات تلقی می‌کند زیرا حتی طبقه حاکم نیز به حدی از رضایت عمومی نیاز دارد
اثر شاخص هال
پلیسی کردن بحران: کیف‌ربایی، دولت، قانون و نظم
ایده اصلی پلیسی کردن بحران چیست؟
اینکه واکنش بیش از اندازه دولت به کیف‌ربایی‌ها با دو هدف انجام می‌شود: پنهان نگه داشتن سرچشمه‌های واقعی بحران و توجیه چرخش محافظه‌کارانه در حکومت
منظور هال از بررسی رسانه براساس معانی موردنظر تولیدکننده
این معانی قابل تقلیل به ارزش‌ها و باورهای مجزا نیستند و به شکل کدهای فرهنگی تنظیم شده‌اند. دوگانه‌انگاری‌هایی چون اقلیت-اکثرت، و بهنجار-نابهنجار به متون رسانه‌ای ساخت می‌دهند. رسانه فقط باورها و ارزش‌ها را منتقل نمی‌کند، شیوه‌های تعریف و دسته‌بندی افراد و گروه‌ها را نیز انتقال می‌دهد
منظور هال از بیرون کشیدن دسته‌بندی‌ها در مطالعات رسانه چیست؟
رسانه انسان‌ها را براساس مقوله‌های هویتی مثل جنسیت و نژاد دسته‌بندی کرده و هر گروه را با دوگانه‌انگاری‌ها در ارتباط قرار می‌دهد. بدین ترتیب جفت‌های غربی/شرقی و همجنس‌خواه/ناهمجنس‌خواه با دوگانه‌انگاری‌های اکثریت/اقلیت و بهنجار/نابهنجار همپوشانی دارند. رسانه به نظم نابرابر اجتماعی مشروعیت می‌بخشد.
منظور هال از بررسی تفسیر مصرف‌کنندگان در مطالعات رسانه چیست؟
به نظر هال معنای متون رسانه‌ای ثابت یا تک‌صدایی نیستند. افراد به شکل منفعلانه تحت کنترل رسانه‌ها نیستند. آنها متون را فعالانه تفسیر کرده و حتی گاهی به گونه‌ای که با معنای مورد نظر تولیدکننده تفاوت داشته باشد آنها را می‌فهمند.
این نکته که فرهنگ هم محل سلطه و هم محل مقاومت است در کدام ایده هال دیده می‌شود؟
در ایده‌اش مبنی برلزوم مطالعه تفسیر خلاق مخاطبان از رسانه‌ها
زندگی استوارت هال
متولد 1932 در جامائیکا مستعمره بریتانیا/ تحصیل در آکسفورد در 1951/ مدیر مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام در 1970/
اصلی ترین خطوط فکری استوارت هال
جلودار مکتب بیرمنگام در مطالعات فرهنگی/ در جستجوی بازاندیشی در مارکسیسم به هوای استفاده از جنبه های انتقادی آن/ روبرو شدن با مسئله دانش براساس هویت پسااستعماری اش/ تعریف فرهنگ به صورت گسترده و فراتر از فرهنگ والا یا روشنفکری/ وارد کردن فرهنگ عامه در مطالعات فرهنگی/ فعال دیدن مخاطب رسانه ها در دریافت و تفسیر پیام
مفهوم فرهنگ از دید مکتب بیرمنگام در تقابل با کدام مفاهیم شکل گرفت؟
از یکسو مفهوم نخبه از فرهنگ که آن را در قالب ادبیات روشنفکری، هنر، موسیقی و تئاتر تعریف می کردند/ از سوی دیگر مفهوم مارکسیستی و جامعه شناسانه که آن را به مثابه ایدئولوژی می دید/ مکتب بیرمنگام گفت که فرهنگ قابل تقلیل به اقتصاد سیاسی یا فرهنگ والا نیست
برداشت فرهنگ در مکتب بیرمنگام در مقابل سنت نخبه گرا
فرهنگ والا تنها جنبه ای از فرهنگ است/ تمامی فرهنگ در نهادها جای ندارد/ فرهنگ در معنای گسترده به کاربرد زبان و معانی، نمادها و تفسیرهای واقعیت که جزیی از زندگی اجتماعی هستند اشاره دارد/ سعی کرد تا بحث را از تعریف ادبی – اخلاقی فرهنگ به تعریف مردم شناختی از فرهنگ برگرداند
دلالت روش شناسانه برداشت مردم شناسانه از فرهنگ از نگاه هال
اینکه روش مناسب برای مطالعه فرهنگ الزاما رویکرد ادبی – زیبایی شناختی نیست، بلکه جامعه شناسی فرهنگ است
نحوه مطالعه فرهنگ از دید مکتب بیرمنگام
رویکرد تفسیری/ بررسی سازمان درونی معانی/ چرا پدیده ها یا رویدادها معنی خاصی پیدا می کنند، این معانی چگونه به یکدیگر مرتبط می شوند و چه تاثیرات اجتماعی و سیاسی به همراه دارند/ تحت تاثیر سنت نشانه شناختی بارت و امبرتو اکو/ دریافت پژوهی یا بررسی شیوه مصرف و تفسیر متون توسط مخاطب
نگرش معناشناختی به نشانه ها
معنای واژه ها یا نشانه ها (مثلا پرچم، لباس یا ماشین) بیش از آنکه ناشی از رابطه شان با واقعیت عینی باشد براساس رابطه شان با سایر واژه ها و نشانه ها تعیین می شود/ مثلا معنای زن بیشتر براساس رابطه اش با واژه مرد تعیین می شود
مطالعه رسانه از دید هال
فرایندی سه وجهی/ ابتدا بررسی براساس معانی موردنظر تولیدکننده/ / دوم بیرون کشیدن دسته بندی انسان ها براساس نژاد، جنسیت، ملیت و سایر مقوله های هویتی در رسانه/ / سوم بررسی مصرف کنندگان رسانه و تفاسیر آنها
رویکرد مارکسیستی هال کجا دیده می شود؟
وقتی بر رابطه میان معانی فرهنگی و شرایط اجتماعی تاکید می کند و می گوید ازین طریق می توان نقش ایدئولوژیک معانی فرهنگی را شناسایی کرد
هال تحت تاثیر کدام مارکسیست اروپایی و کدام مفهوم قرار داشت؟
گرامشی – مفهوم هژمونی
هال چگونه از مفهوم هژمونی گرامشی تاثیر پذیرفت؟
معتقد بود که گروه های حاکم تلاش می کنند تا فرهنگ خود را به فرهنگ حاکم بدل کنند و بدین وسیله به حاکمیت طبقه خود مشروعیت ببخشند/
هال برای توصیف رابطه ی ایده آل میان اندیشمندان دانشگاهی و حیات عمومی به کدام مفهوم استناد می کند؟
/ روشنفکران ارگانیکِ گرامشی که سعی دارند تا دانش اجتماعی دانشگاهی را برای صورتبندی تضادهای کلیدی زمانه شان به کار گیرند/ با گروه ها، نهادها و جنبش های اجتماعی خاصی مرتبط اند/ از موضع عام بشریت یا جامعه سخن نمی گویند
مفهوم روشنفکر جهان شمول از کیست؟
هال/ روشنفکری که نظریه های کلان و اظهارنظرهای پراهمیت ارائه می کند/ در نقطه مقابل روشنفکر ارگانیک