Level 21 Level 23
Level 22

پسااستعمارگرایی: فانون و سعید


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مکان و زمان جنبش های استقلال خواهانه و استعمارزدا
افریقا، امریکای مرکزی و جنوبی، خاورمیانه و آسیا، دهه 50 میلادی
مهم ترین پرسش های متفکران پسااستعماری
امپراتوری چگونه تاسیس و حفظ شد؟ چرا در قرن نوزده و اوایل قرن بیست توسعه طلبی در کشورهای پایبند به آرمان های بشردوستانه رخ داد؟ اهداف جنبش های استعمارزدایی و شرایط شکلگیری آنها چیست؟
تبیین های متفکران پسااستعماری از استعمار
عوامل سیاسی و اقتصادی مانند ایجاد بازار، پایگاه های نظامی و حکومتهای دست نشانده در کشورهای وابسته/ عوامل فرهنگی چون ایجاد تمایز نمادین میان کشورهای وابسته و مستقل و برتر جلوه دادن کشورهای مستقل
بنیان امپراتوری از نظر فانون
انسانیت زدایی از بومیان/ فرودست تر جلوه دادن بومیان و شیوه های زندگی آنها/ نگاه به غرب به منزله کانون خرد و تمدن/
انواع خشونت در استعمار از دید فانون
خشونت استعمارگر بر بدن استعمارزدگان مانند زندانی کردن، شکنجه، گرسنگی دادن و دریغ کردن محل سکونت و بهداشت شایسته/ خشونت بر قلب و ذهن استعمارزده از طریق دریغ کردن آزادی، شرافت و احترام به خویشتن/ خوار کردن و انهدام فرهنگ بومی استعمارشده
ایده شرق شناسی ادوارد سعید
پیش از آنکه دوران استعمار اروپایی وجود داشته باشد، باید ایده اروپا یا این تصور که فضای اجتماعی و جغرافیایی ای وجود دارد که در تقابل با شرق، غرب خوانده می شود، وجود داشته باشد/ علاوه بر این باید اروپا و غرب برتر و نشانگر راه پیشرفت اجتماعی تلقی شوند
دال شرق از دید ادوارد سعید
شرق فرودست، به لحاظ اجتماعی عقب مانده و عاجز از پیشرفت/ انسان شرقی به لحاظ نژادی ابتدایی، در پیوند با خصائص کلیشه ای زنانه، مانند انفعال، تزلزل، کودک وارگی و زینتی بودن درک می شد/
تعریف شرق شناسی از دید ادوارد سعید
شبکه گفتمانی، بازنمایی ها، دانش و باورهای قومی که تقسیم بندی جهانی شرق و غرب را به وجود آورده است
عقاید جزمی شرق شناسی از دید ادوارد سعید
تفاوت مطلق میان غرب و شرق: غرب عقلانی، توسعه یافته، انسانی و برتر، شرق نابهنجار، توسعه نیافته و فرودست/ انتزاعیات درباره شرق همواره بر شواهد مستقیمی که از واقعیات شرق اخذ شده باشند ترجیح داند/ شرق امری ازلی، یک شکل و عاجز از تعریف خود است/ شرق در بطن خود پدیده ای ست ترسناک که باید کنترل شود از طریق قرارداد صلح، تحقیق و توسعه و اشغال
کارکرد شرق شناسی برای امپریالسم
این نظام دانش به غرب اجازه داد تا ملل موسوم به شرق را زیر سلطه خود درآورند / ایدئولوژی شرق شناسی محرک استعمار بود/ زیرا مردم شرق را به منزله کسانی که برای متمدن شدن نیازمند هدایت اخلاقی و عقلانی غربی ها هستند نشان می داد
تعریف شرق شناسی
اصطلاحی در آثار ادوارد سعید و به طور کلی در نقد پساستعماری به معنای نظامی از توهمات ایدئولوژیک که به وسیله ی آن "غرب" اروپایی ممالک آسیایی ،به ویژه خاورمیانه (و توسعا کل جهان غیر اروپایی) را "شرق" ساخته است و به آن برچسب "دیگری" زده است. /این نظام از طریق تقابل های دوتایی عمل می کند، تقابل هایی که برمبنای آن ها ارزیابی مثبتی از غرب و دارایی ها و قومیت ها و خصایل غربی در نقطه ی مقابل منزلت نازل ملل غیرغربی به عمل می آید