Level 22 Level 24
Level 23

توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران/ازکی


163 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی
فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره
ضرورت تقدم توجه به توسعه روستایی نسبت به شهری از دید مایکل تودارو
راه حل نهایی مسئله بیکاری و تراکم جمعیت در شهر، توسعه روستاست
حوزه های فعالیت در توسعه روستایی از نظر افف
1. مدیریت منابع طبیعی 2. امور زیربنایی روستایی 3 مدیریت منابع انسانی 4. توسعه کشاورزی 5. توسعه فعالیت های غیرکشاورزی
دو نوع سنت فکری عام از اجتماع روستایی
اجتماع روستایی همگون/ اجتماع روستایی ناهمگون
برداشت از روستا به مثابه اجتماع همگون
برداشت سنتی و قدیمی و مورد اذعان جامعه شناسان کلاسیک
نتیجه برداشت اجتماع همگون و ایستاگرایانه
تقویت این ایده که نیروهایی از بیرون و بخش مدرن جامعه باید عهده دار ایجاد تغییر و توسعه در روستا شوند- بسط رویکرد نوسازی و برنامه های توسعه برون زا و از بالا به پایین
نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز
در جوامع روستایی با ویژگی هایی چون عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایلات، عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی، اهمیت نداشتن زمان، خانواده گرایی، وابستگی به دولت، محلی گرایی و فقدان همدلی روبروییم.
نظریه فرهنگ فقر لوئیس
عدم شرکت افراد فقیر در کار موسسات عمومی به عنوان عضوی از جامعه، به دلایل نبود منافع و توانایی اقتصادی، جدا نگه داشتن فقرا، تبعیض، ترس، بدگمانی، بی علاقگی، نبود روش های ساده و محدود برای حل مسائل
نظریه فردگرایی دهقانان بن فیلد
ساخت اجتماعی دهقانی را نوعی خانواده گرایی ضداخلاق اجتماعی فراگرفته و براساس این اعتقاد شخص صرفا به خانواده خود وفادار است و نسبت به افراد خارج از خانواده بی اعتماد
نظریه خیر محدود فاستر
دهقانان در فضایی آکنده از خصومت و عدم اعتمادند و این خصومت جلوی کار تعاونی را در روستا می گیرد
رفتارهای اجتماعی جامعه دهقانی ایران از نظر خسروی
عشق به زراعت، عشق به زمین، قانع بودن، روحیه قوی و همت بلند
رفتارهای اجتماعی دهقانان ایران از نظر آن لمبتون
ناآزمودگی در همکاری، قدرگرایی، تسلیم و رضا
ایده اجتماع روستایی به مثابه اجتماعی ناهمگون
از دهه 70 و در نتیجه نقد سنت اول و نیز رشد و اثرگذاری شورش ها و جنبش های دهقانی در کشورهای توسعه نیافته شکل گرفت.
طبقه بندی نظریه های توسعه از دید نورمن لانگ
مدل منطق سرمایه و کالایی شدن/ مدل ادغام نهادی/ مدل معطوف به کنشگر
مدل منطق سرمایه و کالایی شدن
چگونه نظام دهقانی به واسطه ارائه محصول و نیروی کار و خدمات مربوط به نیازهای اساسی در بازار کالا ادغام می شود. دهقانان به تدریج به درون بازار و نهادهایی که با منطق سرمایه اداره می شوند وارد می گردند و در قالب نظام سرمایه داری به تولید می پردازند.
مدل ادغام نهادی
ادغام جمعیت های روستایی در مجموعه ملی وسیع تر، از طریق گسترش مراکز شهری، ارتباطات، دیوانسالاری دولتی و تجاری شدن تولید.
اشکال توسعه نهادی از نظر بن ونوتی
نهادهای بیرونی مثل بانکها، سازمان های اعتباری، خدماتی، بازاریابی، تعاونی ها و دیگر سازمان ها موجب تغییر در سلوک، رفتار و نظام تصمیمگیری دهقانان می شوند
مدل معطوف به کنشگر
نسبت به فرایند تغییر پاسخ های گوناگونی ارائه می شود. در نتیجه با الگوهای مختلف تغییر در روستاها و بخش کشاورزی مواجه خواهیم بود. بخش کشاورزی منفعل نیست، تغییر بر کشاورزان تحمیل نمی شود. ممکن است درون شرایط ساختاری یکسان الگوهای اجتماعی مختلفی شکل می گیرند
3 راهبرد اصلی توسعه روستایی
دولتی/ خصوصی /تعاونی
راهبرد توسعه دولتی
/ سازوکارهای اصلی: سازمان بوروکراتیک / تصمیم گیرندگان: کارشناسان دولتی/ راهنمای عمل: قواعد و مقررات/ ضمانت اقتدار دولتی که پشتوانه آن زور است / شیوه عمل : از بالا به پایین
راهبرد توسعه خصوصی
سازوکار اصلی: فرایند بازار/ تصمیم گیرندگان: افراد تولیدکننده، مصرف کننده، پس انداز کننده و سرمایه گذار/ راهنمای عمل: قیمت و تعدیل های کمی/ ملاک و معیار تصمیم ها: کاراترین روش برای به حداکثر رسانی سود/ ضمانت ها: زیان مالی/ شیوه عمل: فردگرایانه
راهبرد تعاونی
سازوکارهای اصلی: موسسات داوطلبانه/ راهنمای عمل: توافق ها/ ملاک و معیار تصمیم ها: علایق و منافع اعضا/ ضمانت ها: فشار اجتماعی/ شیوه عمل: از پایین به بالا
طبقه بندی لی و چئودری از راهبردهای توسعه روستایی
تکنوکراتیک/ اصلاح گرایانه/ رادیکال/ مبتنی بر بازار آزاد
راهبرد توسعه روستایی نیازهای اساسی
متعلق به دهه 80، تلاش برای ریشه کنی گرسنگی تا 1985، رفع فقر، برنامه ریزی برای تولید به جای مصرف، تولید بیشتر و توزیع مناسبتر، ایجاد اشتغال
مشکلات راهبرد نیازهای اساسی
کم تاثیر بر کیفیت زندگی در روستا/ بی توجه به علل ریشه ای فقر/ متمرکز بر نشانه های فقر/ /تقویت انتظارات به سبب پمپاژ پول و افزایش وابستگی روستاییان به دولت و ایجاد بی ثباتی اقتصادی سیاسی و اجتماعی
عوامل اصلی انتقال جامعه شکار و گردآوری به جامعه کشاورزی
دگرگونی محیط زیست/ رشد جمعیت/ رشد اطلاعات فرهنگی و تکنولوژی
قدیمی ترین جامعه پابرجای انسانی
ده
قدیمی ترین دهکده های جهان
جارمو و سرابین در ایران و عراق
تحولات ناشی از ظهور ده
پررنگ شدن نسب پدری به جای نسب مادری/ تبدیل مالکیت اشتراکی به مالکیت اختصاصی/ ظهور مالکیت خصوصی/ انباشت ثروت / نقطه ظهور برده داری
تعریف جامعه شناسانه ده
ده یا دیه یا قریه، واحد سکونت و کوچیکترین واحد سیاسی در تقسیمات کشوری، و محل زندگی اجتماع گروهی از خانوارهای روستایی است و مشتمل بر چند واحد کار زراعی مانند بنه و صحرا و ... یا محل کسب و کار است. کارمردم در ده کشاورزی، دامداری، باغبانی و صنایع دستی و گاهی ماهیگیری و پیله وری و صنعت است
عرصه فضایی - کالبدی روستا در قرون گذشته
حیات نسبتا پایدار برپایه توانمندی های درونی/ دارای نقش محوری در سامان اقتصادی - سیاسی سرزمین/ ساختار موزاییکی و خرده فضاهای منحصر به فرد/توازن میان انسان روستایی و محیطزیست وی و شهر
عرصه فضایی- کالبدی روستا در قرن اخیر
نفوذ عوامل برونزا در ابعاد سیاسی-اقتصادی و اجتماعی/انقطاع مکانی - زمانی کارکرد فضاهای روستا/بی اهمیت شدن مازاد تولید روستایی در شهر و قرارگیری اقتصاد بر پایه نفت/منابع اقتصادی روستایی پراکنده و محدود و سنتی/گسستگی و بحران در نظام اسکان سرزمین/ افت استانداردهای زندگی در روستا/ تخلیه روستا و مهاجرت به شهر
تحولات نسبت شهرنشینی در کشور
از 31 درصد در سال 1335 به 38 درصد قبل از انقلاب اسلامی و 61 درصد در سال 1375 بالغ گردیده است
سه دوره اقتصادی پرفراز و نشیب ایران
دهه پنجاه (رونق)/ دهه 60 (رکود)/ دهه هفتاد (ناتوانی)
دوره اقتصادی دهه پنجاه
دوره رونق اقتصادی/ رونق پولی / رونق فعالیت های صنعتی
دوره اقتصادی دهه شصت
سال های پس از انقلاب و جنگ و ابتدای دهه شصت/ فشارهای ناشی از تحریم، جنگ، خروج سرمایه گذاران یا قطع رابطه با آنها/ افت قیمت نفت/ کاهش درآمدهای ارزی کشور/ رکود شدید فعالیت های بخش صنعت
دوره اقتصادی دهه هفتاد
دوره ناتوانی اقتصاد کشور/ مشکلات به ارث مانده رکود اقتصادی دهه شصت/ مشکلات پولی نظام اقتصادی
راهبرد توسعه روستایی روستا-شهر
فریدمن و ویور صاحبنظران/ به خوداتکایی، بهبود حیات سرزمینی و ایجاد واحدهای فرهنگی - اجتماعی مبتنی بر تعاون و خودیاری داوطلبانه اهمیت می دهند
اهداف توسعه روستایی از دید فریدمن در راهبرد روستا - شهر
تحقق کارآیی سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت برای اجتماعات محلی/ گسترش فرصت ها برای تولید شغل در روستا/بهبود مداوم محیط / اولویت دادن به نیازهای اساسی محلی/ دستیابی به توسعه متوازن شهری - روستایی
تاثیر راهبرد روستایی روستا - شهر بر سیاست های ایران
سیاست تجمیع و متمرکز ساختن روستاها ازین رویکرد الهام گرفته است
سه دوره متفاوت مهاجرت روستایی از دهه سی تا کنون
قبل از اجرای اصلاحات ارضی سال 41 / مهاجرت های بین سال های 45 تا 56 -اصلاحات ارضی/ از ابتدای انقلاب تا نیمه دوم دهه هفتاد
دوره اول مهاجرت های روستایی قبل از سال 41
مهاجرت پایین و بین روستاها/بین منطقه ای / توسط روستاییان بی زمین که قابلیت جابجایی بیشتری داشته اند
دوره دوم مهاجرت های روستایی بین 45 تا 56
مصادف با اجرای قوانین ارضی رژیم شاه/ بیکاری روستاییان ناشی از جایگزینی ماشین به جای انسان در زراعت/ گسترش صنایع شهری و جذب نیروی انسانی کنده شده از زمین/ عمده مهاجران کارگران غیرماهر/ مشغول شدن مهاجران به خدمات شهری
دوره سوم مهاجرت های روستایی از ابتدای انقلاب تا نیمه دوم دهه هفتاد
افت اولیه مهاجرت پس از انقلاب به خاطر هرج و مرج اقتصاد شهری و کاهش فعالیت بخش خدمات/ آغاز دوباره از دهه شصت، انزوازدایی جامعه روستایی و ارتقای تحرک روانی روستاییان/مهاجرت های عظیم روستاییان بی زمین/فروش احشام/ کاهش شدید تولیدات کشاورزی/ایجاد قشری از دهقانان ثروتمند
ویژگی های کلی مهاجرت های روستایی ایران
مردگزین/جوان گزین/ مجردگزین/ اول به صورت فردی و سپس تغییر شکل به خانوادگی جمعی/باسوادها و خوش نشین ها قسمت اعظم مهاجران/عامل اقتصادی: جستجو برای کار/ وجود خویشاوند در شهر/ کمی زمین و الگوی کشت تجاری از عوامل مهم
نسق
حقوق عرفی در بهره برداری از آب و زمین
نسبت جنسی
نسبت مردان به زنان در یک منطقه و زمان معین
وضعیت نظام قشربندی اجتماعی در جامعه روستایی
نظام قشربندی اجتماعی در جامعه روستایی ایران به تبع دیگر تحولات اجتماعی دچار تغییراتی گردیده که این تغییرات خودشان تغییرات بعدی را رقم زده اند
مهم ترین شاخص ها برای قشربندی اجتماعی روستایی در ایران
ارتباط با زمین/مدیریت تولید/آداب و سنت های اجتماعی
معنی دهقان یا دهگان در زبان فارسی
صاحب ده
دهقان در دوره ساسانیان
دهقانان خرده مالک بودند و اداره روستا را بر عهده داشتند/ اداره روستا به صورت ارثی در خانواده دهگان باقی می ماند
دهقان در دوره اسلامی
دهقانان اشراف کوچک ایرانی ساکن روستا محسوب شده/ اعراب پس از فتح ایران برای جمع آوری مالیات از آنان بهره بردند
دهقان پس از اصلاحات ارضی دهه 40 و در بیان جامعه شناسی
صاحب نسق زراعی (دارای زمین و آب)/
معنای کمتر مصطلح دهقان در پاره ای از نقاط روستایی کشور
کلیه کسانی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند - صاحب نسق/ زارع سهم بر - اجاره دار /
تقسیم بندی جامعه روستایی ایران از لحاظ مالکیت زمین
کشاورزان صاحب نسق زمین - دهقانان/ کشاورزان فاقد زمین / زارعان سهم بر / اجاره کاران
قشربندی اجتماعی دهقانان براساس میزان زمین تحت تصرف یا واحد بهره برداری خانوار
دهقان تهیدست یا خرده پا - کمتر از دو هکتار/ دهقان متوسط - دو تا ده هکتار / دهقان مرفه بیش از ده هکتار
قشربندی اجتماعی کشاورزان بی زمین
زارعان سهم بر/ اجاره کاران/ کارگران کشاورزی
دو گرایش روش شناختی در زمینه سنجش موقعیت اجتماعی - اقتصادی روستاییان
تاکید بر عامل مالکیت زمین در میان دهقانان و عامل شغل در میان روستاییان بی زمین/ گرایش دوم - متاخرتر- چند بعدی بودن مسئله و دخالت عوامل اقتصادی - اجتماعی دیگر
تاثیر انقلاب در قشربندی اجتماعی در روستا
تقویت موقعیت سیاسی و اجتماعی طبقات فرودست و میانه حال جامعه روستایی/کاستن از موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی قشرهای فرادست /
قشری که بیشترین بهره اقتصادی را از سیاست های توسعه ای بعد از انقلاب برد؟
دهقانان مرفه
اهمیت زمین در روستا
حیثیت اجتماعی به دنبال دارد/ ایجاد درآمد می کند
قشر اجتماعی جدید ایجاد شده در روستا در نتیجه انقلاب
نسل جدید دهقانان فقیر و متوسط/ کارگران روستایی/معلمان مدرسه/کارکنان اداری/بسیجیان روستایی
وضعیت قدرت قشر جدید روستایی بعد از انقلاب
قدرت اجتماعی و سیاسی بالا/ در دست داشتن اکثر پست های رسمی و سازمان های روستایی/ با شبکه سیاسی و ساختار قدرت در سطح ملی رابطه دارند/ بیشتر از سیاست ها و برنامه های توسعه روستایی دولت برخوردار می شوند
تمرکزگرایی
انحصار قدرت تصمیمگیری در اختیار ساختار سیاسی حاکم/مقاومت در برابر هر نوع توزیع و پراکنش قدرت در سطوح منطقه ای و محلی
دیوانسالاری
تنظیم سازمان به گونه ای که کارا و غیرشخصی عمل کند/ در ایران چنین کارکرد مثبتی ندارد و به حکومت ماموران اداری تبدیل شده یا برخورد پدرسالارانه با افراد محلی
ویژگی های بوروکراسی از دید گلاسمن
به لحاظ مقوله و جایگاه سازمانی عقلایی/ به لحاظ سیاسی غیرعقلایی/تضعیف مشارکت/وسعت بخشیدن به قدرت/محدود کردن نظارت به رهبران/افزودن به سلسله مراتب قدرت/تخریب فردگرایی و برابری/
ویژگی تمرکزگرایی جدید در ایران
مخصوصا در دوره پهلوی: همگرایی و استفاده گستره از دیوان سالاری
نظام برنامه ریزی
مکانیسم مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی در روند تصمیم گیری های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در امور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
مشکلات نظام برنامه ریزی عمران روستایی در قبل از انقلاب (5 برنامه عمرانی)
برنامه ریزی از بالا و متمرکز/ فقدان مطالعات محلی و بومی مبنایی برای برنامه ریزی / سطحی نگری و عدم توجه به تنوع واحدهای روستایی / حاشیه ای بودن برنامه ریزی توسعه روستایی / فقدان نظام مسئولیت فردی در سطح طراحی و اجرای برنامه ها / داشتن خصلت یک سطحی در سطح ملی و بی توجهی به سطوح منطقه ای و شهری / محدود کردن سهم بخش کشاورزی در بودجه
برنامه ریزی از بالا و متمرکز در نظام برنامه ریزی روستایی قبل انقلاب
مشارکت ندادن روستاییان در نظام برنامه ریزی
فقدان نظام مسئولیت فردی در سطح طراحی و اجرای برنامه های قبل انقلاب
داشتن دید مکانیکی و فنی در توسعه به جای دید اجتماعی و جامعه شناسانه / برنامه ریزی بدون لحاظ کردن کنش و واکنش های ابعاد جامعه شناسانه روستا
داشتن خصلت یک سطحی در سطح ملی و بی توجهی به سطوح منطقه ای و شهری در برنامه های قبل انقلاب
عدم تطابق برنامه ها با ویژگی های اکولوژیکی، ساخت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بافت فیزیکی همه روستاها
مشکلات برنامه های توسعه روستایی در دهه 50 به نظر ازکیا
بهره مندی مالکان غایب از ده، سرمایه داران ارضی و زارعان ثروتمند به جای زارعان کوچک/ عدم ایجاد تغییر در موقعیت زارعان کوچک/ با کاهش قدرت اقتصادی – اجتماعی مالکان در ده، دولت جای آنان را به عنوان ارباب تازه اشغال کرد/ قدرت به زارعان منتقل نشد
برنامه های توسعه که پس از انقلاب با الگوی پاسخ به نیازهای اساسی اجرا شدند
تشکیل هیئت های هفت نفره واگذاری زمین/ مشاع های روستایی/مراکز خدمات روستایی و عشایری/جهاد سازندگی/شوراهای اسلامی/خانه همیار/طرح شهید رجایی/ورود کمیته امداد به روستاها
نتیجه افزایش فعالیت های عمرانی انجام شده در روستاها پس از انقلاب
افزایش روستاهای خالی از سکنه و افزایش مهاجرت/ عدم توسعه مناسب روستایی/توجه به ابعاد فیزیکی و مادی توسعه به جای فرصت های توسعه/ عدم افزایش درآمد خانوارهای روستایی
هیئت های 7 نفره واگذاری زمین
از سال 59 به وجود آمدند/ اراضی قابل واگذاری به صورت اراضی موات و مراتع، مصادره ای، زمین داران بزرگ اعم از دایر و بایر را تقسیم کردند/ در سال 71 در دفتر امور زمین ادغام شدند
اهداف مشاع های تولیدی
توسعه کشاورزی/افزایش تولید/ ترویج فعالیت های تعاونی و مشارکتی/ ممانعت از قطعه قطعه شدن اراضی/ جلوگیری از اتلاف منابع آب / زمین دار شدن روستاییان فاقد زمین/ استفاده مناسبتر از ماشین آلات/ تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کشاورزی/ و احیای شیوه سنتی کشاورزی چون بنه
تعاونی های تولید مشاع
- عبارت است از گروه های 5 تا 15 نفری که بر روی قطعه زمینی که از دولت گرفته اند کار می کنند و عملیات عمومی مانند شخم، کاشت و ... توسط وسایل عمومی مشاع انجام می گیرد
وضعیت تعاونی های مشاع در کشور
- تا پایان سال 70 در کشور حدود 13هزار مشاع تشکیل گردیده/ حدود 101 هزار خانوار در آنها عضویت دارند/ هر مشاع متوسط 8 نفر عضو دارد/ هر خانوار به طور متوسط نزدیک به 6 هکتار زمین دارد
هدف مراکز خدمات کشاورزی
توسعه فعالیت های کشاورزی از طریق عرضه خدمات فنی، اعتباری، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، تحقیقی و ترویجی و نیز تهیه وسایل و لوازم و نهاده های کشاورزی است
مشکلات مراکز خدمات کشاورزی
کمبود نیروی انسانی/ چند پیشه بودن کارکنان مراکز خدمات/ عدم توجه به شرایط منطقه ای در توزیع امکانات و نیروی انسانی/توزیع نامناسب نیروی انسانی/تمرکز اختیارات در وزارت کشاورزی/عدم تصویب بودجه لازم/ ضعف ساختاری شوراهای روستایی مخصوصا تا سال 78
عمران و توسعه روستاها از این تاریخ به عنوان سرفصلی مستقل در اسناد برنامه جای گرفت
برنامه دوم توسعه/ 1373-1377
نقدهای وارده به برنامه های بعد از انقلاب
- برنامه ریزی بالا به پایین و متمرکز/عدم شکل گیری مشارکت مردمی و نهادهای مشارکتی/ توجه به فعالیت های رفاهی و خدماتی به جای تولیدی و اشتغالزا/ عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت/ بهره مندی گروه های برخوردار و محرومیت گروه های خرده پا و فقیر / نبود جایگاه مناسب برای بخش روستایی در برنامه ریزی توسعه/ حالت پدرسالاری ماموران در برخورد با روستاییان به علت تصمیم گیری متمرکز/ نادیده انگاشتن رابطه ارگانیک میان شهر و روستا/ عدم شکل گیری تحولات ساختاری منجر به مشارکت/
الگوی توسعه روستایی نایرره
در سال 1967/ در قالب طرح اسکان تانزانیا مبتنی بر اصول سوسیالیسم تحت عنوان اوجاما مطرح گردید/
ویژگی های توسعه روستایی نایرره
توجه به هم اوضاع داخلی و هم بین المللی/ عمران برای مردم و توسط خود مردم/ اصلاحات ارضی و حمایت اقتصادی از آن/ تنوع فعالیت های روستایی از طریق بهره گیری مناسب از اضافه تولید/ گسترش صنایع تبدیلی کوچک/ سرمایه گذاری مجدد اضافه تولید روستا در روستا و اجتناب از حرکت سرمایه به سمت شهر/ ورود منابع سرمایه ای و تولید به روستا/ تغییر جریان نسبی انتقال ثروت و سرمایه از روستا به شهر
دهستان
مجموعه ای از دهات که معمولا در طول تاریخ بر اثر شرایط طبیعی و جغرافیایی و ویژگی های فرهنگی و قومی خاص به صورت مرکز عرضه خدمات و مرکز مبادلات درآمده است.
روند اصلاحات ارضی پس از انقلاب
در اوایل انقلاب رادیکال/ از سال 65 مصالحه بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تقسیم اراضی و کند شدن روند اصلاحات/ محافظه کارانه شدن اصلاحات ارضی/ در نهایت کمتر از 5 درصد اراضی میان 6 درصد از کل روستاییان حائز شرایط تقسیم شد
مشکلات اجرای قانون اصلاحات ارضی
مخالفت شورای نگهبان به سبب احترام به مالکیت خصوصی در شرع/ گروه های سازمان یافته بازار، جناح های تکنوکرات و سرمایه داران ارضی که خود بخشی از حکومت بوده و منافعی داشتند/ بخشی از خرده بورژوازی کشور
حذف بزرگ مالکان در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
هر دو اصلاحات ارضی در حذف بزرگ مالکان موفق نبودند/ بزرگ مالکان از راههای مختلف از اجرای قانون در اراضی خود جلوگیری کردند
قشر روستایی مورد توجه در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
در دهه چهل کل جامعه دهقانی/ بعد از انقلاب دهقانان خرده پا و روستاییان بی زمین
نحوه تقسیم زمین در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
در رژیم گذشته به طور نامساوی و براساس نسق زراعی دهقانان/ در اصلاحات جمهوری اسلامی براساس عرف محل در هر آبادی و به طور مساوی
نحوه واگذاری زمین در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
در هر دو اصلاحات عمدتا زمین به طور گروهی و مشاع واگذار شد
نحوه حل مساله وقف در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
در اصلاحات رژیم گذشته، اراضی وقفی به دهقانان به اجاره واگذار شد و در مرحله سوم این اراضی به دهقانان فروخته شد/ در اصلاحات جمهوری اسلامی دهقانانی که اراضی وقفی را خریداری کرده بودند ناگزیر به ابطال اسناد مالکیت خود شده و مجبور شدند که مجددا با اداره اوقاف سند اجاره ای تنظیم کنند. این مشکل هنوز در بعضی نقاط کشور پابرجا بوده و باعث اختلاف میان اداره اوقاف، اداره امور اراضی و دهقانان شده
درصد دهقانان بهره مند شده در اصلاحات ارضی قبل و بعد انقلاب
در رژیم گذشته بیش از 58 درصد خانوارهای روستایی/ در جمهوری اسلامی فقط 6 درصد دهقانان
اصول دگرگونی های رخ داده در سیاست های کشاورزی بعد انقلاب
تجدید سازمان مدیریت کشاورزی قبل از انقلاب/ ایجاد نظام های بهره برداری جدید از زمین/ اجرای قوانین ارضی سال 59
مهم ترین نظام بهره برداری زمین در حال حاضر در ایران
بهره برداری دهقانی با بیش از 96 درصد بهره برداری ها
مهم ترین تاثیر انقلاب بر نظام های بهره برداری زمین چه بود؟
کاهش نظام سرمایه داری ارضی و کاهش اندازه واحدهای بهره برداری در جامعه روستایی
مشکلات اصلی نظام بهره برداری زمین فعلی
اندازه کوچک قطعات بهره برداری در نظام دهقانی/ پراکندگی واحدهای بهره برداری داخل روستا / پراکندگی تعداد قطعات زمین داخل هر واحد بهره برداری
چرا راه اندازی واحدهای تولیدی مشاع بر مشکل چندپارچگی و کوچکی اراضی غلبه نکرد؟
به خاطر 3 مشکل اصلی تعاونی های مشاع/ بی توجهی به تفاوت های تاریخی و اجتماعی دوره حاضر با دوره شکوفایی بنه/ ناتوانی دولت برای برآوردن نیازهای سرمایه ای و نهاده ای این واحدها/ فقدان مدیریت موثر و ضعف نهاد هیئت های هفت نفره و ادغام آن در وزارت کشاورزی و فروپاشی آنها در نهایت
چرا تعاونی های تولید مشاع همچون بنه شکوفا نشدند؟
بنه خاص یک دوره تاریخی در کشاورزی جامعه روستایی ایران است / راه اندازی بنه در این دوره و گسترش آن طی قرن ها در پرتو شرایط طبیعی، تاریخی و اجتماعی مناطق زیست دهقانی بود/ راه اندازی تعاونی های مشاع بدون توجه به تفاوت های تاریخی و اجتماعی مذکور صورت گرفت.
آرایش آمایشی پراکنده روستاها در ایران چه مشکلی ایجاد می کند؟
هزینه زیاد کسب اطلاعات و خدمات فنی / کاهش امکان بهره برداری و اجرای صحیح سیاست های توسعه کشاورزی/ پایین بودن سطح خدمات بهداشتی و رفاهی/ سست شدن پیوندهای انسانی با محیط و تزلزل کشاورزی و تولید
وضعیت عملکرد کشاورزی از بدو انقلاب تا کنون
غیررضایت بخش/ عدم افزایش بهره وری/ افزایش در بازده نتوانست همگام با افزایش تقاضا پیش برود/ فقدان اهداف اجتماعی در سیاست های کشاورزی و نبود سیاستی برای کاهش فقر، توزیع نابرابر درامد به نفع مردان، بیکاری، مهاجرت های روستایی و .../ قیمت غلات با افزایش تورم افزایش نیافت در نتیجه کشاورزان نهاده های در اختیار خود را از تولید غلات خارج کرده و به سرمایه گذاری در محصولات تجاری سوق دادند
برای تجدید حیات روستایی در ایران چه باید کرد؟
ایجاد راه های روستایی/ انرژی کافی و ارزان/ ارتباطات سریع و صحیح/ شبکه های آبیاری/ انجام طرح های زیربنایی توسعه روستایی/ زمینه یابی ایجاد شهر-روستا/ کاهش تعداد روستاهای پراکنده و تجمیع آنها در واحدهای روستایی – شهری/
ضایعات تولیدات کشاورزی
در همه مراحل تولید، برداشت، حمل و نقل، فراوری و مصرف میزان ضایعات بالا بوده و به 30 درصد کل محصول تولیدی بخش کشاورزی می رسد
ناپایداری منابع پایه
تخریب فزاینده پوشش گیاهی منجر به تشدید فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی طبیعی مراتع و جنگل ها برای تولید علوفه و چوب و کاهش اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی می شود
دلیل افزایش واردات غلات پس از انقلاب چیست؟
بی نتیجه بودن سیاست های کشاورزی در افزایش بهره وری محصولات غلات/ بالا رفتن تقاضا و عدم افزایش تولید غلات/ افزایش رشد جمعیت
مشارکت اجتماعی
آن دسته از فعالیت های ارادی که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند
نهادهای مدنی
تشکل های مردمی و غیردولتی ای که در حد فاصل توده های مردم با دولت به وجود می آیند و بخشی از مردم را برای دستیابی به یک هدف مشخص و در یکی از حوزه های اجتماعی سازماندهی می کنند.
چهار شیوه مشارکت بر مبنای برخورد دولت با فرایند مشارکت از دید میجلی
شیوه ضدمشارکتی/ شیوه مشارکت هدایت شده/ شیوه مشارکت فزاینده/ شیوه مشارکت واقعی
شیوه ضدمشارکتی در فرایند مشارکت از دید میجلی
ایده گرفته از نظریه مارکسیستی نخبگان و معتقد است دولت در خدمت طبقه حاکم است/ سرکوب مشارکت توده ها/ بعضی گفته اند که مشارکت کامل تنها در نظام های سوسیالیستی ممکن است مثل کمون های چین اما این ایده مقبولیت عام ندارد
شیوه مشارکت هدایت شده در فرایند مشارکت از دید میجلی
حمایت دولت از مشارکت اجتماع محلی با انگیزه های پنهانی/ حمایت از مشارکت به منظور کنترل سیاسی – اجتماعی و برای کاهش هزینه های توسعه اجتماعی و تسهیل اجرای آن/ دخالت مردم فقط برحسب سهیم شدن در نیروی کار و منابع و تعهد به ایدئولوژی های سیاسی دولت اهمیت دارد/ دولت برای تصمیم گیری آزاد یا تقویت ابتکارات مستقل گروه های خودمختار اهمیت قائل نیست/مشارکت صوری به جای مشارکت اصلی/نگاه به مردم به صورت منفعل به جای فعال/توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی و کمی به جای ابعاد اجتماعی و کیفی
اهداف دولت ها از شیوه مشارکت هدایت شده
استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای پروژه های توسعه ای/ کنترل و در اختیار گرفتن جنبش های محلی/ استفاده از جاذبه سازوکارهای مشارکتی برای کسب مشروعیت سیاسی – اجتماعی/ کانالیزه کردن فعالیت های مشارکتی خودمختار در قالب سازوکاری کلی و ممنوعیت از تکثرگرایی – مشابه کاری که قبل از انقلاب با تکمیل حزب مردم یا حزب رستاخیز انجام شد
شیوه مشارکت فزاینده در فرایند مشارکت از دید میجلی
نزدیک به این گرایش سوسیالیستی که عمل مشارکت و خوداتکایی محلی اهمیت دارد اما راه حل توسعه را نمی توان در سطح محلی پیدا کرد/ عدم مخالفت دولت با مشارکت اما کوتاهی او در فراهم کردن پشتوانه های لازم برای تقویت آن/ پاسخ دولت به مشارکت مقطعی و نمایشی و دارای خصلت دوگانه / دستگاه دولتی متمرکز با دیوانسالاری غیرمنعطف در کشورهای جهان سوم مهم ترین عامل بی نتیجه ماندن این نوع از مشارکت/ فن سالاران طبقه متوسط نمی توانند به سادگی دهقانان بی سواد را بفهمند و پذیرا شوند
شیوه مشارکت واقعی در فرایند مشارکت از دید میجلی
حمایت کامل دولت از مشارکت و تلاش برای ورود موثر اجتماعات محلی با ایجاد سازوکارهایی در تمامی ابعاد توسعه/ الهام گرفته از نظریه های اجتماعی – سیاسی ای چون پوپولیسم یا عوامگرایی، آنارشیسم و کثرت گرایی یا پلورالیسم/ متضمن واگذاری واقعی قدرت/ تلاش دولت برای آموزش و تقویت اعضای اجتماع محلی و تدارک مواد/ تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی در تصمیمات مرکزی، منطقه ای و محلی/ حمایت از تمامی انجمن های داوطلبان و نهادی شدن مشارکت
رویکرد فرایند در برنامه ریزی توسعه از دید هال برای ایجاد مشارکت
پروژه ها ابزار ساده عملی شدن راه حل های دولتی از پیش تعیین شده برای مسائل توسعه نیستند/ لازم است فرایند گفت و گوی پیوسته ای بین برنامه ریزان و مردم برای بررسی و دستیابی به بهترین راهبرد در جریان باشد/ متضمن ایده «یادگیری معکوس» چمبرز که در آن کارگزاران از کشاورزان فقیر روستایی می آموزند
عناصر ضروری تحقق مشارکت همگانی اصیل
تعهد سیاسی واقعی دولت به مشارکت اصلی/ تخصیص منابع مادی و غیرمادی لازم و ترکیب آنها با ابتکارات محلی/ اجازه نظارت و شرکت در تصمیم گیری در سطوح مختلف توسعه به افراد جامعه
توسعه وابسته از دید فوران
رشد در درون محدوده ها/ پیشرفت و رفاه اقلیت جامعه همراه با حرمان اکثریت/ از طریق افزایش داد و ستد و صنعتی شدن گاهی در بعضی از کشورهای جهان سوم رخ می دهد / همراه با پیامدهای منفی همچون تورم، عدم اشتغال، مسائل بهداشتی و نارسایی آموزش و پرورش
کدام دوره از تاریخ ایران را فوران تحت عنوان توسعه وابسته نظریه پردازی می کند؟
از صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی
سه بازیگر اصلی در جریان توسعه وابسته
دولت دیوانسالار – اقتدارگرا/ شرکت های چند ملیتی / بورژوازی
چگونه از دید فوران دولت در ایران نقش اول توسعه را بازی می کرد؟
دولت به عنوان دریافت کننده و توزیع کننده درامد نفت در ایران قرن بیستم/ نقش شاه به عنوان مبتکر سیاستگذاری های اقتصادی و تنها داور سیاسی/ ضعف خصلتی طبقه سرمایه دار
نظریه فوران درباره توسعه وابسته ایران متاثر از کدام متفکر است؟
عمدتا کاردوزو/ اما از نظریه نظام جهانی والرشتاین هم بهره برده است
روند توسعه وابسته در ایران پس از کودتای 1299
انتخاب الگوی توسعه اقتصادی به شیوه سرمایه داری از سوی دولت/ رشد این الگو در انطباق با منافع امپریالیسم انگلستان و سرمایه داری جهانی/ ایجاد توسعه با استفاده از درآمد نفت، با گسترش شبکه زیربنای اقتصادی و ایجاد صنایع کارخانه ای/ ایجاد ارتش برای سرکوب مخالفت ها/ رشد بخش خصوصی و سرمایه داری در دوره 1299-1357/ نفوذ وابستگی ساختاری در تاروپود اقتصاد، فرهنگ مصرف و تولید در جامعه و نیز روابط اجتماعی
شاخص کاردوزو برای شناخت نقش مشارکت در توسعه – نقش حیاتی یا تزئینی -
وزن نسبی مشارکت در فرایند توسعه
شکل مشارکت در جامعه روستایی ایران قبل از اصلاحات ارضی
اداره روستا در قالب نظام ارباب – رعیتی/ ساختار اجتماع سنتی و شیوه تولید سنتی/ مشارکت خودانگیخته در سطح واحدهای تولیدی خانوار و واحدهای کار و تولید جمعی سنتی چون بنه و تعاونی های سنتی محلی و قومی/ همچنین مشارکت جمعی تحمیلی در قالب بیگاری
اصلاحات ارضی چه تاثیری در الگوهای مشارکت سنتی داشت؟
باعث فروپاشی آنها شد/ برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شده با الگوهای مشارکت سنتی تعارض پیدا کردند/ بنه ها به عنوان واحدهای تولید جمعی از هم پاشیدند
مهم ترین عوامل فروپاشی بنه
تحول در نظام ارباب – رعیتی به خاطر اصلاحات ارضی / ورود ماشین و فناوری نوین
مکتب روهوت
فریدمن و ویتنر/ توسعه روستایی را فراتر از توسعه شهری در نظر گرفته و توسعه ملی را در گرو توسعه روستایی می دانند
در جریان اصلاحات ارضی قبل انقلاب چه رویکردی در قبال مشارکت اتخاذ شد؟
الگوهای مشارکت سنتی فروپاشید و از طریق سازمان های محلی دولتی تلاش شد تا «مشارکت هدایت شده» از بالا و بیرون ایجاد گردد
منظور از تغییر در مشارکت بخشی چیست و چگونه انجام شد؟
همزمان با اصلاحات ارضی تلاش شد تا بخشی از جمعیت روستایی برخوردار و نیز خوش نشینان را از مشارکت در بخش کشاورزی بازدارند و به مشارکت در بخش های صنعتی و خدماتی انتقال دهند/ منجر به مشارکت صنعتی نشد/ باعث رشد مشاغل کاذب، حاشیه نشینی و افزایش جمعیت شهرها شد
وضعیت مشارکت در جامعه روستایی بعد انقلاب
در ابتدا و تا انتهای جنگ تحت تاثیر مشارکت کلان کشور/ موفق به لحاظ سیاسی/عدم وجود مشارکت اجتماعی و اقتصادی به دلایلی چون نبود نهادسازی، عدم ایجاد انگیزش در مردم
روند سیاست کلان دولت در مورد مشارکت در دوره سازندگی
تمرکز بر مشارکت اقتصادی از طریق خصوصی سازی/نبود زمینه برای مشارکت غیراقتصادی، یعنی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم/غالب بودن نگاه اقتصادی در برنامه توسعه و نادید گرفتن جامعه مدنی/ طرح مشارکت از بالا به پایین/ عدم وجود فرصت تصمیم گیری برای مردم و مشارکت به صورت همراهی با دولت
روند مشارکت در جامعه روستایی ایران بعد از انقلاب تا سال 58
مشارکت فزاینده در قالب بسیج و حضور در صحنه سیاسی/ غیب شدن ناگهانی نهادهای دست اندرکار در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی روستاها که از قبل انقلاب مشغول فعالیت بودند از صحنه کار در روستا/ تنها نهادی که باقی ماند شرکت های تعاونی روستایی بود به علت ماهیت اقتصادی آن
روند مشارکت در جامعه روستایی ایران بعد از سال 58
تشکیل جهادسازندگی/ تقویت الگوی مشارکتی فزاینده یا بسیج مردمی در روستاها/ تقویت مشارکت های جمعی خودانگیخته/ شکل گیری شوراهای اسلامی روستا از سال 61/ عدم موفقیت شوراها/ شکل گیری خانه های همیار از سال 65/ شکل گیری مراکز دیگر همچون مراکز خدمات روستایی و عشایری، انجمن اسلامی روستایی و پایگاه بسیج/ نبود فلسفه مشارکتی مشخص در این برنامه ها / الگوی غالب مشارکت: مشارکت هدایت شده از بالا
مشکلات ساختار سیاسی موثر بر عدم شکل گیری الگوی مشارکت واقعی
تمرکزگرایی و دیوانسالار بودن
دلایل ارجحیت نظام بهره برداری یکپارچه نسبت به اراضی خرد
افزایش بازده محصول/ کاهش هزینه ها/ افزایش درآمد جامعه دهقانی
نظام بهره برداری دهقانی
نظامی که در آن بهره برداران سه عامل تعیین کننده نظام بهره برداری، یعنی مالکیت زمین، حاکمیت یا مدیریت کشاورزی و فاعلیت یا نحوه کار بر روی زمین را دارا باشند/
مهم ترین دلیل کوچکی اندازه واحدهای بهره برداری
قانون اصلاحات ارضی دهه های 40 و 60/ اجرای قوانین ارث اسلامی
سیاست های در پیش گرفته شده برای حل معضل کوچکی واحدها
تعاونی های تولیدی مشاع بعد از انقلاب/ تعاونی های تولید کشاورزی دهه 50/ شرکت های سهامی زراعی قبل و بعد انقلاب/ واحدهای کشت و صنعت دهه 40
مشکلات تعاونی های تولید مشاع
انگیزه مالکیت زمین/ ناکافی بودن سرمایه و نهاده های کشاورزی/ واگذاری اراضی موات، بایر و مرتعی که نیاز به هزینه سنگین اولیه برای آماده سازی داشتند
مهمترین عامل در فروپاشی تشکل های ایجاد شده در تعاونی های تولید مشاع
انگیزه مالکیت زمین
مهم ترین عوامل شکست تعاونی های تولید اجتماعی
عملکرد پایین/ مدیریت ناکارآمد/ فقدان کارشناسان آزموده به فعالیت های تعاونی و الگوی کشت
شرکت سهامی زراعی
نوعی نظام بهره برداری که از طریق واگذاری حق استفاده مادام العمر زمین و آب زراعی زارعان به دولت ایجاد می شود/ مدیریت و سازمان کار جمعی/ تصمیم گیری براساس اصول حاکم بر شرکت های سهامی
عوامل موثر در فروپاشی و انحلال شرکت های سهامی زراعی
انگیزه مالکیت و تقویت آن پس از اصلاحات ارضی/ فراهم نبودن زمینه پذیرش شرکت های سهامی زراعی در روستاها/ بوروکراسی حاکم بر شرکت ها و رفتار خشن هیات مدیره با دهقانان/ عدم دسترسی زارعان سهامدار به فرصت های شغلی/ ناچیز بودن سود سهام شرکت ها/ عدم آگاهی کارکنان به قلمرو/ ساختار صلب شرکت ها و عدم رشد روحیه کارآفرینی دهقانان
تحولات نظام بهره برداری و عوارض آن قبل از انقلاب
با فروپاشی شیوه تولید سنتی در روستاها بعد از اصلاحات ارضی دهه 40 و تبدیل واحدهای کار زراعی دسته جمعی مثل بنه، صحرا و حراثه به کشت و کار فردی، جامعه دهقانی با خلا مدیریت مواجه شد/ به علت عدم دسترسی به منابع اعتباری به نظام مبادلاتی سلف خری و پیله وری محصولات کشاورزی روی آورد/ در فرایند مبادله با سلف خران و پیله وران در معرض فقر و آسیب پذیری قرار گرفت
کدام سیاست ها در دهه 70 باعث تشدید الگوی فقر در جامعه روستایی شد؟
تعدیل ساختاری/ آزادسازی/ خصوصی سازی
تولید سهم بری
درامد حاصل از زراعت بین مالک و سهم بر تقسیم می شود/ بر اثر فوت صاحبان نسق و سالخوردگی دهقانان این شیوه رونق یافت
مرحله اول اسکان عشایر – تخته قاپو 1305-1320
استقرار قوای نظامی و انتظامی و خلع سلاح عشایر/ ایجاد ستاد اجرایی/ ملزم کردن عشایر به درختکاری و کشت محصولات زراعی ناهماهنگ با کوچ/ سوزاندن سیاه چادرها/ جریمه زندان و مجازات کوچگران /
مرحله دوم اسکان عشایر 1320-1340
با تشکیل اداره اسکان ایلات/ بدون حرکت نظامی/ واگذاری برقراری نظم و کنترل به خوانین و کدخدایان و مسئول نظامی ایل/ خلع سلاح و اسکان با امنیت و آرامش/ خرید و فروش اراضی مزروعی توسط خان به ریش سفیدان و کدخدایان
مرحله سوم اسکان از سال 41 به بعد
اصلاحات ارضی سال 41 به همراه فنون جدید دیمکاری/ همچنین ملی شدن مراتع، بهره مندی بعضی از عشایر و محروم شدن عشایر دیگر/ باعث گسترش مناسبات کالایی در بین عشایر و گرایش به یکجانشینی شد
نظر تولن درباره توسعه جهان سوم
جهان سوم از طریق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستاهاست که به توسعه دست می یابد، نه از طریق بهره گیری از گسترش خیالی منافع توسعه شهرها در روستاها
تعبیر لی و چئودری از توسعه روستایی
توسعه روستایی با راهبرد رشد همراه با عدالت یا توزیع مجدد توام با رشد شناخت می شود که بر افزایش تولید، بهره وری، اشتغال و بسیج منابع تاکید دارد/ منظور از توزیع مجدد منابع در این تعریف توزیع مجدد درآمدهای اضافی است نه به معنای توزیع مجدد در قالب بازسازی نظام تولید یا توزیع مجدد دارایی ها
ویژگی های زندگی روستایی زاگرس از دید بنت
تعاون اقتصادی میان دهات وجود ندارد/ در گذشته هر ده با دهات همسایه در رقابت و ستیز بوده اما ارتباطات قبیله ای تا حدی میان دهات همبستگی ایجاد می کند/ نوعی درون گرایی روستایی وجود دارد که مانع همبستگی و تعاون است
راهبرد توسعه برون زا در قالب دیدگاه نوسازی برای توسعه روستایی
الگوهای تکنوکراتیک و اصلاح طلبانه/ همسو با سیاست های اقتصاد جهانی/ افزایش تولید از طریق استفاده از تکنولوژی و نهاده های کشاورزی/ تجاری کردن کشاورزی از طریق هدایت آن به سمت تولید محصولات نقدی و صادراتی/ رهایی از قیود سنتی/ ترویج روحیه مناسب توسعه از نوع غربی/ تحقق انقلاب سبز
انتقادات وارده بر راهبرد توسعه برون زا
تشدیدکننده فقر و نابرابری/ ضد توسعه بودن/ عدم دگرگونی لازم در ساختارهای اجتماعی مخصوصا ساختار قدرت
راهبرد مقابل توسعه برون زا
راهبردی که معتقد به ایجاد تغییرات بنیادی در جوامع روستایی است/ بدون تحول بنیادی در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی و حتی جامعه کلی، امحای فقر ممکن نیست
جدیدترین رویکردهای توسعه روستایی
رویکردهای ترکیبی/ تاکید بر نقش سازمان های محلی، سازماندهی مردم و مشارکت دادن آنها/ لحاظ کردن ابعاد متنوع جامعه روستایی به منظور توسعه همه جانبه
طبقه بندی راهبردهای توسعه روستایی از نظر افف و اسمان
راهبرد دولتی/ راهبرد خصوصی/ راهبرد تعاونی
طبقه بندی راهبردهای توسعه روستایی از نظر لی و چئودری
راهبردهای تکنوکراتیک/ اصلاح گرایانه/رادیکال/ مبتنی بر بازار آزاد
راهبرد تکنوکراتیک از نظر لی و چئودری
هدف: افزایش تولید/ بهره بردار اصلی: مالکان بزرگ/ نظام بهره برداری مسلط: مزارع خصوصی بزرگ، املاک بزرگ و مستقل، گرایش به نظام های متنوع کشت/ مثال: فیلیپین
راهبرد اصلاح گرایانه از نظر لی و چئودری
هدف: توزیع مجدد دارایی و درآمد، افزایش تولید و تغییر اجتماعی/ بهره بردار اصلی: دهقانان متوسط پیشرو، زارعان وگروه های قومی خاص/ نظام بهره برداری مسلط: مزارع خانوادگی، تعاونی ها و طرح های اسکان/ مثال: تانزانیا، مالزی، سریلانکا، گینه
راهبرد رادیکال از نظر لی و چئودری
هدف: تغییر اجتماعی، توزیع مجدد قدرت سیاسی، دارایی و تولید/ بهره بردار اصلی: دهقانان کوچک و کارگران فاقد زمین/ نظام بهره برداری مسلط: مزارع دولتی، کمون ها و مزارع جمعی/ مثال: چین، ویتنام
راهبرد مبتنی بر بازار آزاد از نظر لی و چئودری
هدف: افزایش تولید و مازاد برای سرمایه گذاری توسعه/ بهره بردار اصلی: مزارع بزرگ از نوع سرمایه داری/ نظام بهره برداری مسلط: مزارعی که توسط مالکان بزرگ و متوسط اداره می شوند/ مثال: اندونزی، بنگلادش، کره جنوبی
تحولات ملاک‌ها در تعریف ده در کشور
جمعیت ملاک همیشگی/بین سال‌های 35 تا 45 معیشت کشاورزی جزو ملاک‌ها قرار گرفت/از سال 52 عنصر کدخدا اضافه شد/ در سال 65 کلیه ملاک‌های قبل حذف شد و تمام مکان‌های روستایی آبادی نام گرفت/