Level 23 Level 25
Level 24

روش- میلر


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
تمایز روش کابردی و ارزیابی
محقق کاربردی غالبا به سیاست ها و تدوین برنامه ها می پردازد. محقق ارزیابی فقط بعد از اجرای برنامه فرا خوانده می شود
پرسش بسیار مهم در تحقیق ارزیابی
منظورمان از نتیجه موفقیت امیز چیست- اندازه گیری و بررسی ارتباط اثار با اهداف برنامه
مهمترین مرحله تحقیق بنیادی
انتخاب مسئله و اهمیت مسئله در تحقیق بنیادی به سهم احتمالی ان در ارتقائ دانش متکی است
کدام روش ها کار امدترند
طرح های طولی از طرح های مقطعی کار امدترند/ طرح های ازمایشی از طرح های ازمایش ساختگی کار امدترند/ هرچه طرح به ازمایش طولی نزدیکتر باشد کارامدتر است
طرح تحقیق ؟
برنامه مطالعه است، هم عینی است هم ذهنی، چیزی به اسم طرح تحقیق صحیح یگانه وجود ندارد، ملاحظات عملی در جریان تحقیق طرح تحقیق را تعدیل میکند
اعتبار درونی؟
اعتباری است که بدون ان هیچ ازمایشی قابل تفسیر نیست
اعتبار بیرونی؟
پرسشی راجع به تعمیم است/ این اثر را به چه جمعیت، محیط، متغیرهای وابسته و متغیرهای سنجش می توان تعمیم داد
مواردی که اعتبار درونی را به خطر می اندازد
رویدادهای خاص علاوه بر متغیر آزمایش- گذشت زمان- آزمون(اثر آزمون اول بر آزمون دوم) - ابزار: تغییر درجه بندی ابزار- رگرسون جایی که بر پایه نمرات افراطی محاسبه شود- سوگیری در گزینش افتراقی افراد گروه- تقلیل افراد آزمایش- تعامل گزینش و گذشت زمان: مخصوص آزمایش های چند گروهی است
مواردی که اعتبار بیرونی را به خطر می اندازد
اثر واکنش یا تعامل آزمون: پیش آزمون حساسیت پاسخگویان را کم یا زیاد کرده باشد- اثر تعامل اریب های انتخاب و متغیر آزمایش- اثر واکنشی ترتیبات آزمایش
در مطالعات ارزیابی بیشتر از چه طرح هایی استفاده می شود
طرح های شبه ازمایشی
مزیت های روش کیفی در طرح های ارزیابی چیست؟
ارزان است/ کوتاه مدت است/ پاسخگو بودن به نیازهای مجریان
تفاوت کارایی و بازدهی چیست؟
کارایی میزان دستیابی نظام اجتماعی به اهداف خود، بازده نسبت تولید به هزینه است
تکنیک گرد اوری داده ها در چه صورتی مناسب است؟
تکنیک ها در گرد اوری داده ها تنها در حالتی نیرومند هستند که متناسب با ماهیت و خصوصیت مسئله تحقیق باشند
معایب پرسشنامه پستی؟
میزان پاسخ گویی پایین است- احتمالا کسانی که جواب می دهند تفاوت فاحشی با کسانی که جواب نداده اند دارند و در نتیجه نمونه اریب می شود.
تکنیک های افزایش عودت پرسشنامه پستی به ترتیب کارایی چیست؟
پیگیری- طول پرسشنامه- درج نام حامی تحقیق- توع پرسش- توضیحنامه
مزایای مصاحبه شخصی ؟
پاسخگویی بالا- تمام نمونه جمعیت را در بر میگیرد- اطلاعات بدست امده صحیح تر از بقیه روش هاست- مصاحبه گر می تواند اطلاعات مکمل نیز جمع اوری کند
معایب مصاحبه شخصی؟
هزینه بر است- میزان پاسخگویی در مناطق بزرگ شهر پایین است- اموزش مصاحبه گران اگر صحیح نباشد داده ها غیر دقیق خواهند بود- وقت گیر تر از مصاحبه تلفنی است- در طول روز معمولا پاسخگویان زنان خانه دار هستند
نکات پیمایش تلفنی ؟
میزان پاسخ گویی تلفنی از حضوری کمتر است از پستی بیشتر- در مناطق شهری بزرگ معمولا پاسخ گویان از پاسخ تلفنی بیشتر استقبال می کنند- مصاحبه تلفنی تقابل شدیدی با پرسشنامه پستی- جا انداختن مصاحبه یعنی خوگرفتن به مصاحبه شونده به طرز صحبت مصاحبه گر- مشروعیت مصاحبه گر-
تکنیک پانل چیست؟
متضمن مصاحبه با گروهی از مردم در دو یا چند مقطع زمانی است/ عمدتا برای مطالعه تغییرات رفتاری یا نگرشی با استفاده از چند موج مصاحبه است
مشکلات ذاتی پانل چیست؟
تقلیل پانل: کاهش اعضای پانل- اریب تجدید مصاحبه ناشی از بحث تکراری.
اریب تجدید مصاحبه با چه ابزاری کنترل میشود؟
می توان با گروه کنترلی که همسنگ پانل است مصاحبه کرد
ایراد مصاحبه پستی در تحقیقات پانل ؟
هیچ کنترلی بر زمان پاسخ گویی افراد و بازگشت پرسشنامه نیست- اریب ناشی از تبادل گفتگو با دیگر اعضای خانواده- تنها در مواری مثل مناطق ناامن شهری که امکان مصاحبه تلفنی و حضوری نیست از مصاحبه پستی استفاده کنید