Level 28
Level 29

فرآیند تحقیق کیفی - بلیکی


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
پرسش های مولد
پرسش هایی که خط سیر تحقیق را به سمت و سویی سودمند می کشانند به فرضیه، مقایسه های سودمند، گردآوری انواع خاص داده ها و حتی به رسیدن به خطوط مقدم حمله به مشکلات بالقوه ی مهم منجر می شوند
معیار اساسی ارزیابی پرسش تحقیق
منطقی بودن، واضح بودن، رعایت محدودیت منابع
نقش عضویت در مکتب شیکاگو
مشاهده ی اعضا، تعامل با اعضا، مشارکت با اعضا
نقش عضویت در جامعه شناسی وجودی
مشارکت جست و جوگرایانه
نقش عضویت در روش شناسی مردم نگارانه
عضویت صادقانه
نقش عضویت از دید آدلر و آدلر
عضو حاشیه ای/ عضو فعال/ عضو کامل
مسئله ی ورود به سازمان ها به منزله ی میدان تحقیق از دید ولوف
1. مداخله در سیستم اجتماعی 2. برخورد دفاعی سیستم 3.ابهام متقابل 4. حجم بالای اطلاعات تشدید پیچیدگی درفرایند توافق و افزایش واکنش های ایمنی 5. توافق به جای درک متقابل 6. ضروری بودن حفاظت از اطلاعات 7. میدان تحقیق خود را کشف می کند 8. پروژه چیزی ارائه نمی کند فقط کارکرد دارد 9. سیستم اجتماعی دلیل موجهی برای رد کردن درخوااست تحقیق ندارد
معیارهای عنوان یک پروژه پژوهشی
مختصر باشد/ گویا باشد/ موقعیت موضوعی را معین کند/ موقعیت مکانی – زمانی را مشخص کند
عمده ترین مسئله اخلاقی در پژوهش های اجتماعی
نحوه رفتار با پاسخگویان یا شرکت کنندگان در تحقیق
معیارهای طبقه بندی طرح های پژوهشی
روش گردآوری داده ها/ اهداف عمده مثل توصیف، آزمون فرضیه، ارزشیابی، برآورد تاثیر اجتماعی/ جهت گیری زمانی یعنی تک مقطعی، طولی، واپس نگر/ داده های دست اول و دست دوم/ روش های تزاحمی و غیرتزاحمی
انواع پرسش در طرح تحقیق
چیستی/ چرایی/ چگونگی
انواع هدف در طرح تحقیق
اکتشاف/ توصیف/ تبیین/ فهم/ پیشبینی/ تغییر/ ارزیابی/ برآورد تاثیر
انواع استراتژی های پژوهش در طرح تحقیق
استقرایی/ قیاسی/ پس کاوی/ استفهامی
نقش های پژوهشگر که از انفصال کامل تا درآمیختگی کامل را دربرمی گیرد کدامهاست؟
مشاهده گر منفصل/ مشاهده گر همدل/ گزارشگر وفادار/ میانجی زبان ها/ شریک متفکر/ تسهیل کننده گفت و گو
تامل گری فعال
مفهوم از میسون/ آن را از خصایص ذاتی پژوهش کیفی می داند/ یعنی پژوهشگر باید بر خود نظارت انتقادی داشته باشد/ باید دائما کنشهای خود و نقش خود را در فرایند پژوهش درنظر گرفته و همان نظارت انتقادی را بر آنها وارد کند که بر سایر داده ها می کند
به نظر میسون پژوهشگران کیفی سه گزینه متمایز برای قرائت داده هایشان در اختیار دارند
قرائت واژگانی/ قرائت تفسیری/ قرائت تاملی
تبیین explanation
نشان دادن عوامل، عناصر یا مکانیسم های دخیل در ایجاد وضعیت یا توالی های منظم پدیده های اجتماعی/ معقول ساختن رویدادها یا توالی های منظمی که مشاهده شده اند / توسط پژوهشگرانی تولید می شوند که از بیرون پدیده ای را مشاهده می کنند
فهم understanding
یافتن دلایلی برای کنش اجتماعی خاص/ مبتنی بر دیدگاهی از درون است که در آن پژوهشگر آگاهی ذهنی و تفاسیر کنشگران اجتماعی درگیر در آن عمل را درمی یابد/ فهم به معانی یک رویداد یا فعالیت در یک متن اجتماعی خاص مربوط می شود، چه توسط کنشگران اجتماعی داده شود یا معانی ای که محقق از تعابیر کنشگران اجتماعی استنتاج می کند
تمایز میان فهم و تبیین از دیدگاه گیدنز
تفاوت میان تبیین علی و تبیین دلیلی/ به چگونگی دستیابی به توضیح معقول بستگی دارد/ تبیین توسط پژوهشگر از بیرون و فهم توسط کنشگر اجتماعی از درون حاصل می شود
کدام اهداف تحقیق مستلزم پرسش هایی از نوع «چرا» هستند؟
اهداف فهم و تبیین و به میزان کمتری اهداف ارزشیابی و برآورد تاثیر
کدام اهداف تحقیق مستلزم پرسش «چگونه» هستند؟
هدف تغییر
کدام اهداف تحقیق مستلزم پرسش «چیست» هستند؟
اهداف اکتشافی و توصیف و پیشبینی و به میزان کمتری ارزشیابی و برآورد تاثیر
از اهداف بلند پژوهش بنیادی چیست؟
ساخت و آزمون کردن نظریه ها
در پژوهش بنیادین داوری توسط چه کسانی و بر چه اساس است؟
داوری توسط جامعه شناسان و براساس هنجارهای مطلق علمی
در پژوهش کاربردی داوری توسط چه کسانی و بر چه اساس است؟
داوری توسط افراد بیرون از رشته ی جامعه شناسی، و هدف بازدهی علمی و استفاده از نتایج
ویژگی های گزارشگر همدل
تفهم، خود را جای کنشگران می گذارد
ویژگی های گزارشگر وفادار
موضع طبیعت گرایی دارد، موضع جامعه شناسان زندگی روزمره و پدیده های اجتماعی را در حالت طبیعی می بیند/ اصل کفایت
فرضیه ها در پاسخ به ؟
چرایی و چگونگی تنظیم می شوند
استراتژی های پژوهش بیشتر پاسخ به ؟
چیستی و چرایی هستند
روش استقرا بر مبنای؟
بیشتر چیستی و کمی هم چرایی
ویژگی های پس کاوی چیست؟
به کار گیری تخیل خلاق، داشتن رهیافت واقع گرای علمی/ هم ساختگرا و هم برساختگرا
ویژگی های پژوهش استفهامی بیشتر
برساختگرایانه است
تفاوت مفهوم در سنت حساس سازی و هرمونتیک چیست؟
در حساس سازی مفهوم متعلق به پژوهشگر است/ در سنت هرمونتیک، متعلق به کنشگران است و تاملی/ در روش استفهامی هم از حساس سازی و هم از هرمونتیک استفاده می شود
نظر میلز در مورد نظریه ی کلان
به رنج مردم نمی پردازد
نظر میلز در مورد پژوهش تجربی
ممنوعیت روش شناختی دارد
انواع طرح های ترنر
طرح های فرانظری/ طرح های تحلیلی/ طرح های قضیه ای/ طرح های مدلی
برمبنای دسته چندم بودن داده ها چند نوع محیط تعریف می شود؟
محیط های اجتماعی طبیعی/ محیط های نیمه طبیعی/ محیط های تصنعی/ محصولات و مصنوعات اجتماعی
در محیط های اجتماعی طبیعی
پژوهشگر وارد بخشی از فعالیت اجتماعی می شود/ مطالعه ی مردمی که مشغول زندگی روزانه ی خود هستند/ در آن شبه آزمایش نیز می توان انجام داد
در محیط های نیمه طبیعی
رایج ترین شکل پژوهش، از افراد خواسته یم شود درباره ی فعالیت هایشان در محیط های طبیعی صحبت کنند
طرح های تغییر در طول زمان چند نوعند؟
پیش نگر/ پس نگر
طرح پیش نگر چه انواعی دارد؟
رشته های زمانی ( وضعیت ثابت، مقاطع زمانی مختلف، مردم ثابت نیستند، مثل بررسی یک خیابان) پانل ( جامعه ثابت، زمان متغیر) تحلیل نسلی ( مقوله های از مردم ( نه افراد ثابت) در طول دوره ی زمانی مطالعه می شه، مثل افزادی که در یک سال به دنیا آمدند) ام
طرح پس نگر
زمان حال را مبنا قرار می دهد در پی اطلاعاتی درباره ی تاریخ اخیرند، تاریخچه ی زندگی شخصی
استراتژی های پژوهش کدامند؟
استقرایی، قیاسی، پس کاوی، استفهامی
شالوده استراتژی استقرایی
پوزیتیویسم، امر واقعی به مثابه چیزی که قابل مشاهده است و به تجربه حسی در میآید
مفروضات هستی شناختی استقرا
جهان منظم پر از رویدادهای پراکنده و قابل مشاهده / واقعیت اجتماعی بافت پیچیده ای از روابط علی میان رویدادهاست