Level 2
Level 1

1 - 199


199 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yì, yí, yī
dīng
zhàng
sān
shang, shàng
xià
bu, bù, bú
gài
chǒu
qiě
shì
qiū
bǐng
diū
bìng
zhōng
chuàn
wán
zhǔ
jiǔ
zhī
hu, hū
pīng
pāng
guāi
chéng
jiǔ
luàn
le, liǎo
shi, shì
èr
jǐng
xiē
wáng
jiāo
xiǎng
jīng
tíng
liang, liàng
ren, rén
shén
rén
chóu
jīn
jiè
réng
zǎi, zǐ
zhàng
fu, fù
xiān
dài
lìng
yǎng
jiàn
rèn
fèn
仿
fǎng
wu
fu, fú
xiū
huo, huǒ
bàn
líng
shēn
shì, sì
dàn
wèi
zhù
zhàn, zhān
zuò
yōng
pèi
jiā
使
shǐ
kǎn
zhí
lai, lái
chǐ
gōng
qīn
便
biàn, pián
jùn
bǎo
xiá
xìn
xiū
liǎ, liǎng
cāng
ge, gè
bèi
men
dào, dǎo
jué
tǎng
hou, hòu
jiè
chàng
juàn
lún
zhí
jià, jiǎ
wěi
piān
zuò
tíng
jiàn
zhēn
ǒu
tōu
wěi
fu
bàng
sǎn
bèi
cuī
ào
chuán, zhuàn
zhài
shāng
shǎ
qīng
jǐn
xiàng
qiáo
jiǎo
jiāng
jià
jiǎn
cháng
yōu
chǔ
yǔn
yuán
xiōng
chōng
zhào
xiān
guāng
duì
miǎn
er, r, ér
dōu
jīng
nèi
quán
liǎng
gōng
liù
gòng
bīng
diǎn
jiān
zài
mào