Level 12 Level 14
Level 13

2400 - 2599


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
luó
jiāo
láng
yóu
dōu, dū
xiāng
zhèng
lín
zhuó
pèi
jiǔ
chou
suān
zuì
xǐng
yùn
jiàng
niàng
shì
chóng, zhòng
liang, liàng, liáng
jīn
dīng
zhēn
diào
dùn
chāo
gài
líng
qiān
gōu
yín
tóng
míng
xián
ruì
xiāo
fēng
pù, pū
gāng
chuí
qián
jǐn
cuò
guō
duàn
qiè
jiàn
suǒ
zhèn
liàn
jìng
xiù
zhōng
tiě
zhù
jiàn
yào
xiāng
zuàn, zuān
cháng, zhǎng
mén
shǎn
kāi
xián
jiàn, jiān
yuè
kuò
chuǎng
guān
chǎn
jǐng
fáng
ā
lòu
jiàng, xiáng
xiàn
dǒu
yuàn
zhèn
chú
péi
yīn
chén
líng
táo
xiàn
yáng
lóng
duì
jiē
ài
zhàng
suì
suí
xiǎn
yǐn
zhī, zhǐ
què
xióng
diāo
suī
shuāng
nan, nàn, nán
xuě
yún
líng
léi
báo
diàn
zhèn
méi
huò
shuāng
xiá
lòu, lù
ling, líng
qīng
jìng
fēi
kào
mian, miàn
xié
gǒng
biān
rèn
yīn
xiǎng
dǐng
xiàng
shùn
sòng
wán
bān
dùn
lǐng
tou, tóu
jǐng
pín
é
yán
yuàn
diān
lèi
gu, gù
chàn
xiǎn
fēng
piāo
fēi
shi, shí
rèn
fàn
yǐn
bǎo
shì
jiǎo
bǐng
yǎng