Level 1 Level 3
Level 2

200 - 399


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guàn
yuān
dōng
bīng
lěng
zhǔn
líng
dòng
níng
fán
xiōng
āo
chū
dāo
fen, fèn, fēn
qiè, qiē
kān
xíng
liè
chū
pàn
biè, bié
shān
guā
dào
zhì
shuā
quàn
xiāo, xuē
qián
chà, shā
ti
pōu
gāng
shèng
jiǎn
chuàng
huà, huá
pī, pǐ
jiàn
li, lì
gōng
jiā
liè
zhù
jié
jìn
yǒng
miǎn
dòng
kān
wu, wù
shèng
láo
shì
qín
quàn
sháo
yún
gōu
bāo
cōng
huà
běi
shi
huì
shí
qiān
shēng
bàn
bēi
zhuó
xié
nán
yìn
wēi
juàn, juǎn
xiè
què
hòu
yuán
yàn
cān
yòu
chā
you, yǒu
fǎn
shu, shū
shòu
pàn
cóng
kǒu
lìng
dao
jiào
zhào
ba
dīng
tái
shǐ
yòu
si, sī
diāo
chī
he, hé
diào
tong, tòng, tóng
míng
hòu
tù, tǔ
xiàng
jūn
lìn
tūn
yín
fǒu
ba, bā
fēn
hán
chǎo
chuī
wěn
hǒu
ya, yā
dāi
chéng
gào
ne
zhōu
wèi
shēn
hu, hū
mìng
zǎ, zhā, zhà
huo, hè, hé
yǎo
zán
xián
yàn
āi
pǐn
hòng, hōng, hǒng
duō
wā, wa
āi
yuán
ge, gē
ò, ó, é
shào
zhé
hēng
suo
chún
ài, āi
tang
shòu
wéi
chàng