Level 4 Level 6
Level 5

800 - 999


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chè
xin, xīn
rěn
zhì
wàng
máng
zhōng
kuai, kuài
niàn
hu, hū
zěn
si, sī
dài
xing, xìng
yuàn
guài
qiè
héng
huǎng
kǒng
shù
huī
chǐ
hèn
ēn
gōng
xi, xī
qià
qiāo
yuè
huǐ
yōu
huàn
nín
bēi
mèn
dào
qing, qíng
wǎn
huò
huì
wù, è, ě
diàn
duò
nǎo
xiǎng
chóu
yi, yì
ài
gǎn
lèng
kuì
tài
huāng
shèn
cǎn
cán
màn
guàn
huì
kǎi
wèi
qìng
kāng
yōu
bèi
biē
lián
píng
dàn
fèn
xiàn
hàn
dǒng
kěn
ying, yìng, yīng
chéng
lǎn
huái
xuán
liàn
chéng
jiè
huò
qi
jié
zhàn
dài
hu, hù
fáng
suǒ
biǎn, piān
shàn
shou, shǒu
cái
zhá, zhā, zā
bā, pá
rēng
tuō
káng, gāng
kòu
niu, niǔ
ban, bàn
chě
zhǎo
chéng
chāo
bà, bǎ
shū
zhuā
tóu
dǒu
kàng
shé, zhé, zhē
tái
bào
chōu
zhǔ
chāi
lā, lá
pāo
bàn
pāi
guǎi
tuò
tuō
zhuō
zhāo
bài
kuò
quán
pīn
zhuài, yè, zhuāi, zhuǎi
shi, shí
chí
guà
zhi, zhǐ
àn
kuà
tiāo, tiǎo
āi, ái
nuó
cuò
zhèn
tǐng
wǎn
kǔn
zhuō
hàn
shāo, shào
niē
juān
pěng
jié
xiān
sǎo
shòu
diào
zhǎng
tāo
qiā
pái
jué