Level 5 Level 7
Level 6

1000 - 1199


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhèng, zhēng
lüè
cǎi
tàn
jiē
kòng
tuī
yǎn
cuò
bāi
jiǎn
róu
zòu
miáo
chā
yáng
huàn
jiē
huī
yuán
sǔn
cuō
yáo
dǎo
sōu
gǎo
bān
qiāng, qiǎng
shuāi
zhāi
lǒu, lōu
cuī
zhì
piě, piē
lāo
chēng
náo
zhuàng
chè
hàn
jiǎn
yōng
shàn
dàng, dǎng
cāo
qíng
dān
níng, nǐng, nìng
gē, gé
zhì
kuò
bǎi
rǎo
pān
lǒng
lán
chān
xié
shè
zǎn, cuán
tān
jiǎo
zhī
shōu
gǎi
gōng
fàng
zhèng
xiào
mǐn
jiù
bài
jiào, jiāo
chang, chǎng
gǎn
sàn, sǎn
jìng
qiāo
zhěng
shuò, shù, shǔ
wen, wén
bān
dòu, dǒu
liào
xié
zhēn
jīn
chì
zhǎn
xīn
duàn
fang, fāng
shī
páng
xuán
dàn
zhǐ
zǎo
xún
hàn
wàng
áng
kūn
chāng
ming, míng
hūn
xīng
yìng
chūn
mèi
zuó
shi, shì
shí
huàng, huǎng
jìn
shài
wǎn
zhòu
chén
jǐng
qíng
jīng
zhì
liàng
xuān
yūn, yùn
shǔ
nuǎn
àn
chàng
zàn
bào
xiǎo
ài
bào
kuàng
qū, qǔ
gèng, gēng
shu, shū
céng
zuì
huì, kuài
yuè
yǒu
péng
fu, fú
lǎng
wàng
cháo, zhāo
wèi
běn
duo, duǒ
xiǔ
gǎn
cái
cūn
zhàng
shù
gàng
bēi