Level 6 Level 8
Level 7

1200 - 1399


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jié
dōng
bǎn
wang
zhěn
lín
méi
guǒ
zhī
jià
mǒu
rǎn
róu
chá
jiǎn
zhù
chái
shì
xiào
zhū
gēn
zāi
táo
kuàng
àn
zhuō
sāng
tǒng
liáng
tiao, tiáo
shāo
xiè
shū
mián
gùn
bàng
zōng
dòng
sēn
zhí
zhuī
jiāo
chu
gài
bǎng
zhà
róng
gòu
qiāng
jiǎng
lè, yuè
lóu
biāo
mó, mú
yàng
shù
qiáo
chéng
xiàng
tuǒ
hèng, héng
dàng
jiǎn
guì
lán
quán
qiàn
xīn
qīn
kuǎn
xiē
qiàn
Ōu
huan, huān
zhǐ
zhèng, zhēng
wāi
suì
guī
dǎi
yāng
shū
zhí
cán
duàn
shā
殿
diàn
huǐ
ōu
měi
mao, máo
háo
tǎn
shì
mín
máng
fēn
qi, qì
yǎng
shuǐ
yǒng
zhī
qiú
hàn, hán
jiāng
chí
tài
jué
chén
méi, mò
chòng, chōng
shā
pèi
fèi
yóu
zhì
zhǎo
zhān
沿
yán
kuàng
xiè
quán
bó, pō
fàn
pào
zhù
tài
yǒng
yáng
dòng
jīn
hóng
zhōu
xiōng
huo, huó
qià
pài
liú
làng
hǎi
jìn
tu, tú
xiāo
shè
yǒng
shuàn
hán
liáng
xiáo
lín, lìn
táo
lèi