Level 2 Level 4
Level 3

české jméno -> vědecké jméno


383 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Huperzia selago
vranec jedlový
Lycopodium annotinum
plavuň pučivá
Lycopodium clavatum
plavuň vidlačka
Botrychium lunaria
vratička měsíční
Equisetum arvense
přeslička rolní
Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
Polypodium vulgare
osladič obecný
Pteridium aquilinum
hasivka orličí
Asplenium ruta-muraria
sleziník routička
Asplenium trichomanes
sleziník červený
Asplenium septentrionale
sleziník severní
Athyrium filix-femina
papratka samičí
Cystopteris fragilis
puchýřník křehký
Dryopteris filix-mas
kapraď samec
Salvinia natans
nepukalka vzplývající
Pinus sylvestris
borovice lesní
Pinus strobus
borovice vejmutovka
Pinus nigra
borovice černá
Larix decidua
modřín opadavý
Abies
jedle
Picea abies
smrk ztepilý
Picea pungens
smrk pichlavý
Pseudotsuga menziesii
douglaska tisolistá
Juniperus communis
jalovec obecný
Taxus baccata
tis červený
Nymphaea
leknín
Nuphar lutea
stulík žlutý
Asarum europaeum
kopytník evropský
Acorus calamus
puškvorec obecný
Alisma
žabník
Sagittaria sagittifolia
šípatka střelolistá
Elodea
vodní mor
Potamogeton natans
rdest vzplývavý
Potamogeton crispus
rdest kadeřavý
Calla palustris
ďáblík bahenní
Arum
áron
Lemna minor agg.
okřehek menší - skupina druhů
Spirodela polyrhiza
závitka mnohokořenná
Paris quadrifolia
vraní oko čtyřlisté
Colchicum autumnale
ocún jesenní
Lilium martagon
lilie zlatohlávek
Lilium bulbiferum
lilie cibulkonosná
Gagea lutea
křivatec žlutý
Crocus
šafrán
Gladiolus imbricatus
mečík střechovitý
Iris
kosatec
Anthericum liliago
bělozářka liliovitá
Anthericum ramosum
bělozářka větevnatá
Asparagus officinalis
chřest lékařský
Convallaria majalis
konvalinka vonná
Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
Polygonatum
kokořík
Allium ursinum
česnek medvědí
Galanthus nivalis
sněženka podsněžník
Leucojum vernum
bledule jarní
Cypripedium calceolus
střevíčník pantoflíček
Cephalanthera
okrotice
Epipactis
kruštík
Listera ovata
bradáček vejčitý
Neottia nidus-avis
hlístník hnízdák
Platanthera bifolia agg.
vemeník dvoulistý - skupina druhů
Ophrys
tořič
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
Juncus effusus
sítina rozkladitá
Juncus articulatus
sítina článkovaná
Luzula campestris agg.
bika ladní - skupina druhů
Luzula luzuloides
bika hajní
Eriophorum angustifolium
suchopýr úzkolistý
Eriophorum vaginatum
suchopýr pochvatý
Eleocharis
bahnička
Scirpus sylvaticus
skřípina lesní
Carex hirta
ostřice srstnatá
Carex leporina
ostřice zaječí
Stipa
kavyl
Festuca pratensis agg.
kostřava luční - skupina druhů
Poa
lipnice
Briza media
třeslice prostřední
Dactylis glomerata agg.
srha laločnatá - okruh druhů
Lolium perenne
jílek vytrvalý
Elymus repens
pýr plazivý
Bromus
sveřep
Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Trisetum flavescens
trojštět žlutavý
Holcus lanatus
medyněk vlnatý
Anthoxanthum odoratum agg.
tomka vonná - skupina druhů
Phalaris arundinacea
chrastice rákosovitá
Calamagrostis epigejos
třtina křovištní
Alopecurus pratensis
psárka luční
Phleum pratense agg.
bojínek luční - skupina druhů
Nardus stricta
smilka tuhá
Phragmites australis
rákos obecný
Typha angustifolia
orobinec úzkolistý
Sparganium
zevar
Caltha palustris
blatouch bahenní
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
Aconitum
oměj
Anemone nemorosa
sasanka hajní
Anemone ranunculoides
sasanka pryskyřníkovitá
Hepatica nobilis
jaterník podléška
Pulsatilla pratensis
koniklec luční
Ranunculus acris
pryskyřník prudký
Ranunculus repens
pryskyřník plazivý
Batrachium
lakušník
Ficaria verna
orsej jarní
Adonis vernalis
hlaváček jarní
Papaver rhoeas
mák vlčí
Chelidonium majus
vlaštovičník větší
Fumaria
zemědým
Corydalis cava
dymnivka dutá
Moehringia trinervia
mateřka trojžilná
Stellaria graminea
ptačinec trávovitý
Stellaria media agg.
ptačinec prostřední - skupina druhů
Stellaria holostea
ptačinec velkokvětý
Cerastium holosteoides
rožec obecný
Cerastium arvense
rožec rolní
Viscaria vulgaris
smolnička obecná
Lychnis flos-cuculi
kohoutek luční
Silene latifolia
silenka širolistá
Silene dioica
silenka dvoudomá
Silene vulgaris
silenka nadmutá
Dianthus deltoides
hvozdík kropenatý
Dianthus carthusianorum
hvozdík kartouzek
Saponaria officinalis
mydlice lékařská
Chenopodium bonus-henricus
merlík všedobr
Atriplex sagittata
lebeda lesklá
Rumex obtusifolius
šťovík tupolistý
Rumex acetosa
šťovík kyselý
Rumex acetosella
šťovík menší
Polygonum aviculare agg.
truskavec ptačí - skupina druhů
Persicaria amphibia
rdesno obojživelné
Bistorta officinalis
rdesno hadí kořen
Reynoutria
křídlatka
Drosera rotundifolia
rosnatka okrouhlolistá
Sedum acre
rozchodník ostrý
Sedum album
rozchodník bílý
Sedum hispanicum
rozchodník španělský
Jovibarba globifera
netřesk výběžkatý
Chrysosplenium alternifolium
mokrýš střídavolistý
Saxifraga granulata
lomikámen zrnatý
Viscum album
jmelí bílé
Loranthus europaeus
ochmet evropský
Vitis vinifera
réva vinná
Geranium pratense
kakost luční
Geranium palustre
kakost bahenní
Geranium robertianum
kakost smrdutý
Erodium cicutarium
pumpava rozpuková
Oenothera
pupalka
Epilobium angustifolium
vrbovka úzkolistá
Lythrum salicaria
kyprej vrbice
Trapa natans
kotvice plovoucí
Euonymus europaeus
brslen evropský
Euphorbia helioscopia
pryšec kolovratec
Euphorbia cyparissias
pryšec chvojka
Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
Hypericum perforatum
třezalka tečkovaná
Hypericum maculatum
třezalka skvrnitá
Viola riviniana agg.
violka Rivinova
Viola tricolor agg.
violka trojbarevná - skupina druhů
Salix caprea
vrba jíva
Populus tremula
topol osika
Linum catharticum
len počistivý
Oxalis acetosella
šťavel kyselý
Genista
kručinka
Cytisus scoparius
janovec metlatý
Robinia pseudoacacia
trnovník akát
Vicia cracca
vikev ptačí
Vicia sepium
vikev plotní
Lathyrus vernus
hrachor lecha
Lathyrus pratensis
hrachor luční
Pisum sativum
hrách setý
Ononis spinosa
jehlice trnitá
Melilotus albus
komonice bílá
Melilotus officinalis
komonice lékařská
Medicago lupulina
tolice dětelová
Medicago sativa
tolice vojtěška
Trifolium pratense
jetel luční
Trifolium arvense
jetel rolní
Trifolium campestre
jetel ladní
Trifolium repens
jetel plazivý
Lotus corniculatus agg.
štírovník růžkatý - skupina druhů
Securigera varia
čičorka pestrá
Polygala
vítod
Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
Aruncus vulgaris
udatna lesní
Prunus spinosa
trnka obecná
Prunus domestica agg.
švestka domácí
Prunus avium
třešeň ptačí
Prunus padus
střemcha obecná
Pyrus communis agg.
hrušeň obecná - skupina druhů
Malus domestica
jabloň domácí
Sorbus aucuparia
jeřáb ptačí
Crataegus
hloh
Filipendula ulmaria
tužebník jilmový
Rubus idaeus
ostružiník maliník
Rosa canina agg.
růže šípková - skupina druhů
Agrimonia eupatoria
řepík lékařský
Sanguisorba officinalis
krvavec toten
Alchemilla
kontryhel
Fragaria
jahodník
Potentilla erecta
mochna nátržník
Potentilla anserina
mochna husí
Potentilla reptans
mochna plazivá
Potentilla argentea
mochna stříbrná
Geum urbanum
kuklík městský
Frangula alnus
krušina olšová
Ulmus
jilm
Cannabis sativa
konopí seté
Humulus lupulus
chmel otáčivý
Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
Urtica urens
kopřiva žahavka
Fagus sylvatica
buk lesní
Quercus robur
dub letní
Quercus petraea agg.
dub zimní - skupina druhů
Quercus rubra
dub červený
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula nana
bříza trpasličí
Alnus glutinosa
olše lepkavá
Alnus incana
olše šedá
Carpinus betulus
habr obecný
Corylus avellana
líska obecná
Juglans regia
ořešák královský
Sisymbrium officinale
hulevník lékařský
Alliaria petiolata
česnáček lékařský
Cardamine pratensis agg.
řeřišnice luční - skupina druhů
Cardamine amara agg.
řeřišnice hořká - skupina druhů
Dentaria bulbifera
kyčelnice cibulkonosná
Dentaria enneaphyllos
kyčelnice devítilistá
Arabidopsis thaliana
huseníček rolní
Lunaria rediviva
měsíčnice vytrvalá
Aurinia saxatilis
tařice skalní
Erophila verna
osívka jarní
Capsella bursa-pastoris
kokoška pastuší tobolka
Thlaspi arvense
penízek rolní
Tilia cordata
lípa srdčitá
Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
Malva neglecta
sléz přehlížený
Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
Acer pseudoplatanus
javor klen
Acer platanoides
javor mléč
Acer campestre
javor babyka
Acer negundo
javor jasanolistý
Aesculus hippocastanum
jírovec maďal
Dictamnus albus
třemdava bílá
Cornus mas
dřín jarní
Calluna vulgaris
vřes obecný
Erica carnea
vřesovec pleťový
Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
Vaccinium uliginosum
brusnice vlohyně
Vaccinium vitis-idaea
brusnice brusinka
Primula veris
prvosenka jarní
Primula elatior
prvosenka vyšší
Soldanella montana
dřípatka horská
Cyclamen purpurascens
brambořík nachový
Lysimachia vulgaris
vrbina obecná
Lysimachia nummularia
vrbina penízková
Anagallis arvensis
drchnička rolní
Impatiens noli-tangere
netýkavka nedůtklivá
Impatiens parviflora
netýkavka malokvětá
Impatiens glandulifera
netýkavka žláznatá
Atropa bella-donna
rulík zlomocný
Solanum dulcamara
lilek potměchuť
Datura stramonium
durman obecný
Convolvulus arvensis
svlačec rolní
Calystegia sepium
opletník plotní
Cuscuta
kokotice
Echium vulgare
hadinec obecný
Pulmonaria officinalis agg.
plicník lékařský - skupina druhů
Symphytum officinale
kostival lékařský
Symphytum tuberosum
kostival hlíznatý
Myosotis arvensis
pomněnka rolní
Myosotis palustris agg.
pomněnka bahenní - skupina druhů
Galium odoratum
svízel vonný
Galium verum agg.
svízel syřišťový - skupina druhů
Galium album agg.
svízel bílý - skupina druhů
Galium aparine
svízel přítula
Vinca minor
barvínek menší
Vincetoxicum hirundinaria
tolita lékařská
Centaurium erythraea
zeměžluč okolíkatá
Gentiana asclepiadea
hořec tolitový
Gentianella
hořeček
Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
Verbascum
divizna
Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý
Plantago major
jitrocel větší
Plantago media
jitrocel prostřední
Linaria vulgaris
lnice květel
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
Digitalis purpurea
náprstník červený
Veronica persica
rozrazil perský
Veronica chamaedrys agg.
rozrazil rezekvítek - skupina druhů
Veronica officinalis
rozrazil lékařský
Melampyrum nemorosum
černýš hajní
Melampyrum pratense
černýš luční
Euphrasia
světlík
Rhinanthus
kokrhel
Lathraea squamaria
podbílek šupinatý
Orobanche
záraza
Pinguicula
tučnice
Utricularia
bublinatka
Ajuga reptans
zběhovec plazivý
Galeopsis
konopice
Lamium album
hluchavka bílá
Lamium maculatum
hluchavka skvrnitá
Lamium purpureum
hluchavka nachová
Galeobdolon luteum agg.
pitulník žlutý - skupina druhů
Ballota nigra
měrnice černá
Stachys sylvatica
čistec lesní
Betonica officinalis
bukvice lékařská
Glechoma hederacea
popenec obecný
Prunella vulgaris
černohlávek obecný
Dracocephalum austriacum
včelník rakouský
Origanum vulgare
dobromysl obecná
Lycopus europaeus
karbinec evropský
Mentha
máta
Salvia pratensis
šalvěj luční
Salvia verticillata
šalvěj přeslenitá
Hedera helix
břečťan popínavý
Anthriscus sylvestris
kerblík lesní
Carum carvi
kmín kořenný
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
Pimpinella saxifraga
bedrník obecný
Pastinaca sativa
pastinák setý
Heracleum sphondylium
bolševník obecný
Heracleum mantegazzianum
bolševník velkolepý
Angelica sylvestris
děhel lesní
Daucus carota
mrkev obecná
Sanicula europaea
žindava evropská
Eryngium campestre
máčka ladní
Adoxa moschatellina
pižmovka mošusová
Sambucus nigra
bez černý
Sambucus racemosa
bez hroznatý
Viburnum opulus
kalina obecná
Lonicera
zimolez
Valeriana officinalis agg.
kozlík lékařský - skupina druhů
Dipsacus fullonum
štětka planá
Knautia arvensis
chrastavec rolní
Campanula persicifolia
zvonek broskvolistý
Campanula rotundifolia
zvonek okrouhlolistý
Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý
Campanula patula
zvonek rozkladitý
Menyanthes trifoliata
vachta trojlistá
Solidago virgaurea
zlatobýl obecný
Solidago canadensis
zlatobýl kanadský
Bellis perennis
sedmikráska chudobka
Conyza canadensis
turanka kanadská
Helianthus annuus
slunečnice roční
Helianthus tuberosus
slunečnice topinambur
Anthemis arvensis
rmen rolní
Achillea millefolium agg.
řebříček obecný - skupina druhů
Tripleurospermum inodorum
heřmánkovec nevonný
Matricaria chamomilla
heřmánek pravý
Matricaria discoidea
heřmánek terčovitý
Tanacetum vulgare
vratič obecný
Leucanthemum vulgare agg.
kopretina bílá - skupina druhů
Artemisia vulgaris
pelyněk černobýl
Tussilago farfara
podběl lékařský
Petasites hybridus
devětsil lékařský
Petasites albus
devětsil bílý
Senecio ovatus agg.
starček vejčitý - skupina druhů
Arctium lappa
lopuch větší
Cirsium arvense
pcháč oset
Cirsium palustre
pcháč bahenní
Cirsium oleraceum
pcháč zelinný
Carduus acanthoides
bodlák obecný
Centaurea cyanus
chrpa modrá
Centaurea jacea agg.
chrpa luční - skupina druhů
Cichorium intybus
čekanka obecná
Scorzoneroides autumnalis
máchenka podzimní
Hypochaeris radicata
prasetník kořenatý
Crepis biennis
škarda dvouletá
Lactuca serriola
locika kompasová
Prenanthes purpurea
věsenka nachová
Mycelis muralis
mléčka zední
Taraxacum
pampeliška
Tragopogon
kozí brada
Lapsana communis
kapustka obecná
Sonchus asper
mléč drsný
Hieracium murorum
jestřábník zední
Pilosella officinarum
chlupáček zední