Level 9 Level 11
Level 10

Are you...


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you happy?
မင္း ေပ်ာ္သလား။
Are you fine?
မင္း ေနေကာင္းလား။
Are you healthy?
မင္း က်န္းမာရဲ႕လား။
Are you glad?
မင္း ၀မ္းသာလား။
Are you correct?
မင္း မွန္သလား။
Are you right?
မင္း မွန္သလား
Are you wrong?
မင္း မွားသလား။
Are you hard working?
မင္း အလုပ္ၾကဳိးစားသလား။
Are you angry?
မင္း စိတ္ဆုိးသလား။
Are you hungry?
မင္း ထမင္းဆာသလား။
Are you thirsty?
မင္​းေရဆာသလား
Are you successful?
မင္း ေအာင္ျမင္သလား။
Are you active?
မင္း သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ရဲ႕လား။
Are you alright?
မင္း သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ရဲ႕လား။
Are you ill?
မင္း ဖ်ားေနလား ။
Are you sick?
မင္း ေနမေကာင္းဘူးလား။
Are you rude?
မင္း မုိက္ရုိင္းတာလား။
Are you poor?
မင္း ဆင္းရဲေနတာလား။
Are you rich?
မင္း ခ်မ္းသာေနလား။
Are you jealous of her?
မင္း သူမကုိ မနာလုိျဖစ္ေနတာလား။
Are you skillful in computer?
‌မင္း ကြန္ပ်ဴတာမွာ ကၽြမ္းက်င္သလား။
Are you patient?
မင္း သည္းခံ ၊ စိတ္ရွည္ရဲ႕လား။
Are you shy of speaking English?
မင္း အဂၤလိပ္စကားေျပာရတာ ရွက္သလား။
Are you shy of dancing?
မင္း ကရတာ ရွက္သလား။
Are you shy of asking?
မင္း ေမးရတာရွက္သလား။
Are you shy of working here?
မင္း ဒီေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ ရွက္သလား။
Are you pious so much?
မင္း ဘုရား တရား ၾကည္ညဳိပါသလား။
Are you serious about me?
မင္း ငါ့ကို စိုးရိမ္ေနတာလား။
Are you noisy in the class?
မင္း အတန္းထဲမွာ ဆူညံေနတာလား
Are you safe there?
မင္း အဲ့ဒီမွာ လုံျခဳံရဲ႕လား။
Are you modern?
မင္း ေခတ္မွီရဲ႕လား။
Are you honest?
မင္း ရုိးသာရဲ႕လား။
Are you lucky?
မင္း ကံေကာင္းလား။
Are you hard of hearing?
မင္း နားေလးေနသလား။
Are you fond of reading?
မင္း စာဖတ္ရတာ နွစ္သက္ပါသလား။
Are you fond of working?
မင္း အလုပ္လုပ္ရတာ နွစ္သက္ပါသလား။
Are you fond of thinking?
မင္း စဥ္းစားရတာ နွစ္သက္ပါသလား။
Are you fond of swimming ?
မင္း ေရကူးရတာ နွစ္သက္ပါသလား။
Are you generous ?
မင္း ရက္ေရာ ၊ သေဘာေကာင္းပါသလား။
Are you stingy?
မင္း ကပ္ေစးနွဲေနသလား။
Are you present the class?
မင္း သင္တန္းတက္ေနသလား။
Are you obedient to me?
မင္း ငါေျပာတာကုိ နာခံရဲ႕လား။
Are you easy-going?
မင္းက ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားလား။
Are you kind to me?
မင္း ငါ့ကို ၾကင္နာရဲ႕လား
Are you kind to your parents?
မင္း မိဘေတြကို ၾကင္နာရဲ႕လား
Are you helpful to them?
မင္း သူတုိ႕ကုိ ကူညီလုိက္သလား
Are you silent?
မင္း ျငိမ္ေနတာလား။
Are you careful of your health ?
မင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ ဂရုစုိက္ရဲ႕လား။